HOME
ARCHIVES
MAPS
LINKS
CONTACT US
..
ПРИЛОЖЕНИЕ
У С Т А В
на Българската социологическа асоциация
(сдружение с нестопанска цел)
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  Чл. 1. Сдружението е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел, което обединява физически и юридически лица, занимаващи се с изследователска, преподавателска и приложна дейност в областта на социологията.
 /1/ БСА е сдружение - юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност по смисъла на чл.38 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
  Чл. 2. Сдружението осъществява дейността си под наименованието “Българска социологическа асоциация” (БСА).
  Чл. 3. Седалището на Сдружение е в гр. София, община “Слатина”, бул.”Цариградско шосе” №125, бл.2, ет. ІІ, ст. 240.
  Чл. 4. /1/ Българската социологическа асоциация може да членува в други национални и международни научни съюзи и асоциации.
 /2/ Членовете на БСА могат да членуват и самостоятелно в посочените в предходната алинея организации.
  Чл. 5. Дейността на Сдружението се осъществява въз основа на българското законодателство, настоящия устав и решенията на неговите органи на управление.
ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
  Чл. 6. Българската социологическа асоциация има следните основни цели:
1. Да съдейства за развитието на социологическата теория, на емпиричните социологически изследвания, на преподаването и популяризирането на социологическите знания и за утвърждаване на обществения престиж на социологията;
2. Да защитава творческите и професионалните интереси и права на своите членове;
3. Да съдейства за спазване на изискванията за професионална дейност и за професионална етика сред българските социолози;
4. Да съдейства за развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, образованието, науката и културата по смисъла на чл.38, ал.1, т.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и за тази цел може да разходва имуществото си;
5. Да представлява своите членове пред държавата и нейните институции, пред политически, стопански и обществени организации и да съдейства за развитието на българското общество;
6. Да представлява своите членове в чужбина.
  Чл. 7. За постигане на своите цели БСА изпълнява следните задачи:
1. Оказва помощ на своите членове за обединяването им в дружества, изследователски комитети и клубове, съобразно с творческите им интереси;
2. Организира и провежда изследвания, конгреси, конференции, симпозиуми, колоквиуми, дискусии, семинари, лектории, курсове, консултации и др.;
3. Съдейства за извършването на издателска дейност;
4. Привлича вниманието на обществеността, на държавни органи и други организации върху социални проблеми и противоречия и изразява становището на своите членове при подготовката на нормативни актове и други обществено важни решения;
5. Участва в дейността на Международната социологическа асоциация и на нейните подразделения, както и в прояви на други национални и международни организации.
6. Изгражда комисии за контрол върху качеството на професионалната дейност и за спазване на професионалната етика;
7. БСА може да извършва допълнителна стопанска дейност като:
- издателска дейност;
- образователни курсове, информационни и консултантски услуги;
- комерсиално ориентирани емпирични социологически изследвания и проекти;
- придобива и отдава под наем движимо и недвижимо имущество, авторски права и други защитени от закона продукти на интелектуална собственост.
  Чл. 8. Всички резултати от посочените в чл. 7, т.7 дейности ще се използват изцяло за постигане на определените в този устав цели на БСА.
ІІІ. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
  Чл. 9. Българската социологическа асоциация се състои от индивидуални членове – физически лица, и колективни членове – юридически лица.
1. Индивидуален член на БСА може да бъде всеки български гражданин, навършил пълнолетие, който упражнява изследователска, преподавателска или приложна дейност в областта на социологията, включително докторанти. Студентите могат да са членове на младежкия клуб към БСА.
2. Приемането на индивидуални членове на БСА става на общи събрания на дружествата, изследователските комитети и клубовете или от Управителния съвет на Сдружението, с писмена молба и професионална биография на кандидата.
3. Индивидуални членове на БСА могат да бъдат и чужди граждани. Приемането им за членове на БСА става от Управителния съвет на Сдружението с писмена молба и професионална биография на кандидата. 
4. Колективни членове – юридически лица могат да бъдат научни институти, учебни заведения, бюра, фирми, средства за масова комуникация и др. с предмет на дейност в областта на социологията и се представляват от 1 (един) представител.
5. Кандидатите за членове юридически лица трябва да представят акт за надлежна съдебна регистрация, решение на Общото събрание или Управителния съвет за членство в Сдружението и документ за надлежно упълномощаване на представители.
6. За задълженията на БСА индивидуалните и колективните членове отговарят до размера на предвидените в този устав имуществени вноски. Членът на БСА не отговаря лично за задълженията на БСА.
7. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими, не преминават върху други лица при смърт, прекратяване. Изпълнението на членските задължения и изпълнението на членските права може да бъде предоставено другиму само по решение на Общото събрание на БСА.
8. Колективните членове на БСА запазват своята юридическа самостоятелност.
  Чл. 10. Индивидуалният член на БСА има следните права:
1. Да избира и да бъде избиран в органи на управление на структурното формирование, в което членува, и на БСА;
2. Да участва в дейностите на БСА;
3. Да получава разпространяваните от БСА информационни материали;
4. Да иска и да получава от БСА подкрепа и защита на своите творчески права и интереси;
5. Да поставя пред органите на БСА проблеми за дейността на Сдружението.
Чл. 11. Индивидуалният член на БСА има следните задължения:
1. Да спазва изискванията на устава на БСА;
2. Да плаща редовно членския си внос;
3. С професионалното си поведение и дейност да съдейства за издигането на авторитета на социологическата наука и престижа на БСА;
4. Да съдейства активно за осъществяване целите и задачите на Сдружението;
5. Да изпълнява решенията на органите на управление на Сдружението.
  Чл. 12. Членството се прекратява при следните случаи:
1. доброволно напускане;
2. изключване;
3. прекратяване на Сдружението;
4. със смъртта или поставяне под запрещение на членове - физически лица;
5. с прекратяване на юридическо лице, член на Сдружението;
6. при отпадане.
   Чл. 13. Прекратяване на членство при отпадане е налице при:
1. Невнасяне на установените с този Устав имуществени вноски, като под невнесени се разбира неплащане на полагащите се имуществени вноски за повече от две години;
2. При системно неучастие в дейността на Сдружението, като под системно неучастие  в дейността ще се разбира неприсъствието на Общо събрание на БСА и Общото събрание по структурни формирования за три последователни мандата.
  Чл. 14. /1/ Индивидуален член напуска БСА, като уведоми писмено за това ръководството на структурното формирование, в което членува, или Управителния съвет на БСА.
/2/ Индивидуалният член на БСА, който нарушава нейния Устав, може да бъде изключен по решение на Общото събрание на структурното формирование, в което членува, или от Управителния съвет на БСА, ако не членува в дружество, изследователски комитет или клуб. Изключването може да бъде обжалвано пред Контролния съвет и пред Общото събрание на БСА.
/3/ Участниците в колективните членове в БСА носят всички права и задължения на индивидуалните членове, с изключение на тези, които са intutu personae.
ІV. СТРУКТУРА 
  Чл. 15. /1/ Българската социологическа асоциация се изгражда според принципите на самоорганизацията и самоопределението.
/2/ Членовете на Сдружението се организират по териториален признак в дружества, а по научни интереси и по форма на професионална организация – в изследователски комитети и клубове. Тези структурни формирования подлежат на утвърждаване от Управителния съвет на БСА на основата на копие от учредителния им протокол. 
/3/ Структурните формирования на БСА се изграждат при наличие най-малко на 7 души, отговарящи на изискванията на член 9, т.1, членове на Сдружението.
/4/ Индивидуалните членове, които не са обхванати от структурните формирования, както и колективните членове, се водят на пряк отчет към Управителния съвет на БСА.
/5/ Структурните формирования провеждат най-малко едно общо събрание в годината. Общите им събрания могат да вземат решения, ако присъстват повече от половината от техните членове.
  Чл. 16. /1/ На основание чл.11, ал.2 от ЗЮЛНЦ в БСА може да има клонове. Управителят на клона представлява БСА като юридическо лице с нестопанска цел за дейността на клона.
/2/ Клоновете на БСА подлежат на вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по седалището на клона.
/3/ Задачите на клоновете са:
1. Представят БСА на територията на своя регион.
2. Провеждат политиката на БСА и подпомагат нейните мероприятия.
3. Осъществяват своя дейност в съответствие с Устава на БСА.
/4/ Управителят на клона се избира от Общото събрание на членовете на клона с обикновено мнозинство и се утвърждава от Общото събрание на БСА.
/5/ Управителят на клона е длъжен да се отчита пред УС на БСА поне веднъж през мандата на УС. В края на всяка година управителят на клона се отчита пред Общото събрание на членовете на съответния клон.
V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 
  Чл. 17. Органи на управление на Сдружението са: 1.Общо събрание (конгрес),  2.Управителен съвет,  3.Контролен съвет.
ОБЩО СЪБРАНИЕ (ОС)
  Чл. 18. /1/ Върховен орган на управление на БСА е Общото събрание. То се състои от всички негови членове. Индивидуалните членове участвуват лично, а колективните членове – с до трима свои представители, надлежно упълномощени.
Общото събрание има следните правомощия:
1. Приема и изменя Устава на БСА;
2. Избира и освобождава Управителен съвет на БСА, председател на Управителния съвет на БСА, Контролен съвет на БСА и председател на Контролния съвет на БСА;
3. Обсъжда и приема отчетите на Управителния съвет и на Контролния съвет на БСА;
4. Обсъжда и взема решения по всички основни въпроси, свързани с дейността на БСА;
5. Обсъжда и взема решения по организационни, вкл. персонални въпроси на структурните формирования на Сдружението, поставени на вниманието на Общото събрание;
6. Взема решение за прекратяването на Сдружението;
7. Взема решение за участието на БСА в други организации;
8. Приема вътрешни актове на БСА;
9. Взема решение за откриване и закриване на клонове;
10. Приема програма за дейността на Сдружението;
11. Приема бюджета на Сдружението;
12. Взима решение относно дължимостта, вида и размера на членския внос и на други имуществени вноски;
13. Отменя решения на Управителния съвет, Контролния съвет и управители на клонове, които противоречат на Закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на БСА.
/2/ 1. Общото събрание се свиква от Управителния съвет поне веднъж годишно по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на Сдружението в населеното място, където е седалището му;
2. Ако в последния случай УС в едномесечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква в Софийски градски съд по писмено искане на заинтересованите членове или надлежно упълномощено от тях лице.
3. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
4. Поканата се обнародва в Държавен вестник и се поставя на мястото за обявление в сградата, в която се намира управлението на БСА, най-малко един месец преди посочения ден за провеждане на Общото събрание.
/3/ Общото събрание се счита законно, ако присъстват повече от половината членове. Ако на събранието няма необходимия кворум, то се отлага с един час и се провежда на същото място и се смята за законно, колкото и членове да са се явили. По въпроси, които не са били предварително оповестени в дневния ред, не могат да се вземат решения.
/4/ Решенията на Общото събрание за изменение и допълнение на Устава, за прекратяване на Сдружението или за сливането му с друго се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове, а всички останали решения - с обикновено мнозинство.
/5/ Изборите на органи на управление на БСА се извършват с тайно гласуване. Всички други решения могат да се вземат и с явно гласуване.
Чл. 19. Общото събрание може да избира спомагателни органи – консултативен съвет, проблемни комисии, и др., като определя функциите и мандата им за всеки конкретен случай.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ (УС)
  Чл. 20. /1/ Между общите събрания дейността на сдружението се ръководи от Управителен съвет на БСА. Той се състои от председател и 8 /осем/ члена и се избира за срок от 3 /три/ години. Член на УС на БСА може да бъде и колективен член, юридическо лице, представлявано от свой представител в БСА.
 /2/ При избор на членове на УС могат да се проведат няколко тура. За избрани в рамките на определен брой на УС се считат получилите най-голям брой гласове, но не по-малко от 50% + 1 от участвалите в гласуването.
 /3/ Управителният съвет на БСА:
1. Избира от своя състав двама заместник-председатели и изпълнителен секретар на УС на БСА с тайно гласуване; всички други решения на УС се взимат с явно гласуване; решенията на УС са законни, ако присъстват 2/3 от членовете му и се вземат с мнозинство 50% плюс 1 глас;
2. Приема годишен план за дейността на БСА, изготвя годишен проекто-бюджет и отчет за неговото изпълнение;
3. Решава въпроса за членството на БСА в други организации в страната и в чужбина, избира представители на БСА в Съвета на Международната социологическа асоциация и в други международни организации;
4. Излиза със становище по нормативни актове или обществено важни решения, които са съотносими с дейностите на БСА, или настоява за социологическа експертиза на законопроектите;
5. При необходимост съставя работни групи и определя техните правомощия;
6. Приема и освобождава членове на Сдружението;
7. Организира и осъществява решенията на ОС;
8. Отчита дейността си пред ОС.
/4/ Управителният съвет на БСА се свиква на заседания най-малко 4 пъти в годината от председателя на УС или по искане на 1/4 от членовете на УС.
  Чл. 21. /1/ Председателят на УС на БСА се избира преди избора на УС сред алтернативно издигнати кандидатури. Ако при първото гласуване нито един от кандидатите не получи обикновено мнозинство, следва балотаж, в който участват двамата кандидати за председател, получили най-много гласове при първото гласуване: смята се за избран този, който получи повече гласове, но не по-малко от 50% от участвалите в гласуването.
/2/ Председателят на УС на БСА:
1. ръководи дейността на УС на БСА;
2. лично, или чрез упълномощен от него член на УС, представлява Сдружението при всички официални контакти в страната и в чужбина;
/3/ Председателят на УС на БСА не може да заема този пост повече от два последователни мандата.
/4/ В случай че Председателят на УС на БСА е в невъзможност да изпълнява своите функции, УС на БСА упълномощава един от своите членове за временно изпълняващ длъжността председател, но за не повече от 6 месеца.
/5/ Длъжността Председател на УС на БСА е неплатена. Председателят не може да заема длъжност в националното ръководство на политически и синдикални организации и във висши държавни органи.
КОНТРОЛЕН СЪВЕТ (КС) 
  Чл. 22. /1/ Контролният съвет се състои от председател и 2 /двама/ членове и се избира между членовете на БСА за срок от 3 /три/ години.
/2/ Контролният съвет се свиква на заседания от своя председател, който ръководи неговата дейност.
/3/ Контролният съвет:
1. Осъществява контрол по спазването на Устава и изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. Осъществява контрол върху финансовите средства на сдружението;
3. Разглежда постъпили молби на членовете на Сдружението;
4. Излиза с предложения и препоръки пред УС на БСА и се отчита пред Общото събрание.
VІ. ФИНАНСИРАНЕ
  Чл. 23. /1/ Финансовите средства на Сдружението се набират от членски внос, дарения, завещания, помощи, спонсориране и стопанска дейност, авторски и сродни права.
/2/ Индивидуалните членове на БСА плащат членски внос в размер на 1% от минималната месечна работна заплата за предходната година, който може да се внася годишно. Членският внос на колективните членове се регламентира в размер на 8 (осем) индивидуални членски вноски. 
/3/ Всички приходи се използват за самоиздръжка и за организиране и осъществяване на основните цели на Сдружението.
  Чл. 24. Сдружението може да учредява търговски дружества при условията на Търговския закон, които да извършват стопанска дейност с предоставените им средства на Сдружението. 
VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Чл. 25. Сдружението има кръгъл печат с надпис “Българска социологическа асоциация – София”.
  Чл. 26. За неуредени в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ и действащото българско законодателство.
* * *
Настоящият Устав е приет единодушно от Общото събрание на Сдружението, състояло се на 6 юли 2001 г. в гр. София. Уставът е съставен в два еднообразни екземпляра – единият за Софийски градски съд, а другият за Сдружението.