HOME
MAPS
ARHIVES
LINKS
CONTACT US
.
РЕЦЕНЗИИ, АНОТАЦИИ, ИНФОРМАЦИИ
проф. Георги Фотев
ГРАНИЦИ НА ПОЛИТИКАТА
социологически трактат
София, ЛиК, 2001
Georgy Fotev

LIMITS OF POLITICS
A Sociological Treatise

CONTENTS

INTRODUCTION   4

PART ONE. 
CONDITIONS AND LIMITS OF THE POLITICAL

CHAPTER I. POLITICS: ORDER AND MEANING     13

1.  Teleology         13
2.  Political realism        24
3.  Defining the political       32
4.  Political action        45
5.  Life world and politics       58
6.  The state         73

CHAPTER II. POWER         84

1.  Domination and subordination      84
2.  Types of political power       99
3.  Division of powers       113
4.  Legitimacy        124
5.  Violence and anarchy       134 
6.  The invisible power       147

CHAPTER III.  LIBERTY         161

1.  The political condition       161
2.  Negative liberty        173
3.  Positive liberty        184
4.  Basic political liberties       197
5.  Libertarianism        210
6.  Political liberty as responsibility     225

PART TWO. 
SOCIAL ONTOLOGY AND POLITICAL REGIMES

CHAPTER IV. SOVEREIGNTY AND AUTONOMY     240

1.  Sovereignty and ontological groundlessness    240
2.  The sovereign in the premodern and modern ages   247
3.  National states: sovereignty an obsolete function?   266
4.  Secularization and autonomy      281
5.  Autonomy and heteronomy      291
6.  Globalization and postmodern dilemmas: problems of sovereignty and autonomy     299

CHAPTER V.  JUSTICE         309

1.  Essence and forms       309
2.  Distributive justice       324
3.  Utilitarianism: justice as utility      336
4.  Justice as equal standing      343
5.  Spontaneous order and justice      353
6.  Political justice        368

CHAPTER VI. POLITICAL REGIMES       381

1.  Monarchy         381
2.  Tyranny         390
3.  Aristocracy        398
4.  Oligarchy         408
5.  Antique democracy       413
6.  Totalitarianism        418

PART THREE. MODERN DEMOCRACY

CHAPTER VII. POLITICAL EQUALITY       428

1.  Homo hierarchicus and homo aequalis    428
2.  Equality of unequal persons      435
3.  Equal opportunities and realities     441
4.  Civic competence and expert knowledge    449 
5.  Envy and egalitarianism       455
6.  Liberty, equality, social integrity     462

CHAPTER VIII. GENERAL WILL        469

1.  The concept of will       469
2.  The general will as superindividual and      infallible: Rousseau       474 
3.  Formation of the political will      483
4.  The constitution        493
5.  Elections as a mechanism of forming 
 the political will        499
6.  The referendum        509

CHAPTER IX. CIVIL SOCIETY AND PLURALISM     516

1.  Recognition as a constitutive principle     516
2.  Pluralism and dialogicalness      524
3.  Citizenship        531
4.  Civil disobedience       538
5.  On world civil society       545
6.  Civic culture and civic religion      552

CHAPTER X. POLITICAL PARADIGMS AND PARTIES 561 

1.  Political liberalism (liberal democracy)    561
2.  Social democracy       570
3.  Political conservatism       578
4.  Parties         589
5.  Political elite and pressure groups     600
6.  Topology of parties and politics     610

CHAPTER XI. PUBLIC REASON        619

1.  Public sphere, private sphere, intimacy    619
2.  Public opinion        629
3.  The media in a democratic society     640
4.  Demagogy and populism      649
5.  Complexity and risk       656
6.  Limits of public reason       663

CHAPTER XII. DIALOGICAL POLITICS: DELIBERATIVE 
  DEMOCRACY        676

1.  Postmodern perspective: 
Does democracy have a future?  676
2.  Globalization and democracy      697
3.  Deliberative democracy       719

CONCLUSION          737

REFERENCES          742
NAME INDEX          760
SUBJECT INDEX       764

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР 4

ЧАСТ ПЪРВА. УСЛОВИЯ И ГРАНИЦИ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО 

ГЛАВА І. ПОЛИТИКАТА: РЕД И СМИСЪЛ 13

 1. Телеология 13
 2. Политически реализъм 24
 3. Дефиниране на политическото 32
 4. Политическото действие 45
 5. Жизнен свят и политика 58
 6. Държавата 73

ГЛАВА ІІ. ВЛАСТТА 84

 1. Господство и подчинение 84
 2. Типове политическа власт 99
 3. Разделение на властите 113
 4. Легитимност 124
 5. Насилие и безвластие 134
 6. Невидимата власт 147

ГЛАВА ІІІ. СВОБОДАТА 161

 1. Политическото условие 161
 2. Негативна свобода 173
 3. Позитивна свобода 184
 4. Основни политически свободи 197
 5. Либертаризъм 210
 6. Политическата свобода като отговорност 225

ЧАСТ ВТОРА. СОЦИАЛНА ОНТОЛОГИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМИ 
ГЛАВА ІV. СУВЕРЕНИТЕТ И АВТОНОМИЯ 240

 1. Суверенитетът и онтологичната безосновност 240
 2. Суверенът в предмодерната и модерната епоха 247
 3. Националните държави:  суверенитетът – изчерпана фикция? 266
 4. Секуларизация и автономия 281
 5. Автономия и хетерономия 291
 6. Глобализация и постмодерни дилеми: 
проблеми на суверенитета и автономията 299

ГЛАВА V. СПРАВЕДЛИВОСТТА 309 

 1. Същност и форми 309
 2. Разпределителна справедливост 324
 3. Утилитаризъм: справедливостта като ползата 336
 4. Справедливостта като равнопоставеност 343
 5. Спонтанен ред и справедливост 353
 6. Политическа справедливост 368

ГЛАВА VІ. ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМИ 381

 1. Монархия 381
 2. Тирания 390
 3. Аристокрация 398
 4. Олигархия 408
 5. Античната демокрация 413
 6. Тоталитаризъм 418

ЧАСТ ТРЕТА. МОДЕРНАТА ДЕМОКРАЦИЯ

ГЛАВА VІІ. ПОЛИТИЧЕСКОТО РАВЕНСТВО 428
 1. Homo hierarchicus и homo aequalis 428
 2. Равенство на неравни 435
 3. Равни възможности и реалности 441
 4. Гражданска компетентност и експертни знания 449
 5. Завист и егалитаризъм 455
 6. Свобода, равенство, обществен интегритет 462

ГЛАВА VІІІ. ОБЩА ВОЛЯ 469

 1. Понятие за воля 469
 2. Общата воля като надиндивидуална и непогрешима: Русо 474
 3. Формиране на политическата воля 483
 4. Конституцията 493
 5. Изборите като механизъм на формиране на политическа воля 499
 6. Референдумът 509

ГЛАВА ІХ. ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО И ПЛУРАЛИЗЪМ    516

 1. Признанието като конститутивен принцип 516
 2. Плурализъм и диалогичност 524
 3. Гражданство 531
 4. Гражданско неподчинение 538
 5. Относно световното гражданско общество 545
 6. Гражданска култура и гражданска религия 552

ГЛАВА Х. ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРАДИГМИ И ПАРТИИ 561

 1. Политически либерализъм (либерална демокрация) 561
 2. Социална демокрация 570
 3. Политически консерватизъм 578
 4. Партии 589
 5. Политически елит и групи за натиск 600
 6. Партийно-политическа топология 610

ГЛАВА ХІ. ПУБЛИЧЕН РАЗУМ 619

 1. Публична сфера, частна сфера, интимност 619
 2. Общественото мнение 629
 3. Медиите в демократичното общество 640
 4. Демагогия и популизъм 649
 5. Комплексност и риск 656
 6. Граници на публичния разум 663

ГЛАВА ХІІ. ДИАЛОГИЧНА ПОЛИТИКА: ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАЦИЯ 676

 1. Постмодерната перспектива: Има ли бъдеще демокрацията? 676
 2. Глобализация и демокрация 697
 3. Делиберативната демокрация 719

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 737

БЕЛЕЖКИ 742
ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ 760
ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ 764

back
 Web-designer: Plamen Ivanov - KOTA - Sofia - Bulgaria
 next