HOME
MAPS
ARHIVES
LINKS
CONTACT US
.
НАУЧЕН ЖИВОТ
Научен семинар на Института по социология при БАН
ст.н.с. д-р Мая Келиян, организатор на семинара
Balkans'21 / volume 2 - 2003
След известно прекъсване, през октомври 2002 г. се възстанови провеждащият се от десетилетия методологичен семинар на Института по социология. Традиционният научен форум, по идея на ст.н.с.Iст. дсн Пепка Бояджиева вече има нова форма: освен лектора, в представянето на проблематиката участват и двама основни дискутанти, специалисти по разглежданите въпроси, коментиращи темата и поднесените от автора идеи. Новост в организационната форма на семинара е, че два пъти в годината, в началото на октомври и през януари, се обявява предварителната му програма за следващото полугодие. Той е ежемесечен, като мястото и часът на провеждането му са традиционно установени: всяка предпоследна сряда от месеца от 16 часа в голямата заседателна зала на Института по социология.
Успехът на семинара се дължи на изключителната подкрепа на ръководството на института и особено на директора му, проф. дфн Георги Фотев, както и на големия научен интерес на неговите сътрудници и служители. Семинарът позволява учените да представят пред институтската общност нови или вече завършени планови теми, проекти и новопубликувани книги и монографии. Той спомага за обмен на идеи, води до по-добра информираност за разработваните в института проблеми, за научните интереси и търсения на колегите. Лекторите имат възможност публично да защитят тезите си и да провокират дискусии, като по този начин получат мнението не само на специалистите по обсъжданата проблематика, но и на социолози, работещи в други научни области.
  • На 23 октомври 2002 г. беше даден новият старт на възстановения семинар: н.с. д-р Боян Ерменов и н.с. д-р Цочо Златков представиха успешно защитената си планова тема “Преходът и процесите на социално-групова маргинализация в България”. Основни дикутанти по поднесената проблематика, както и по идеите на авторите бяха ст.н.с. д-р Румяна Стоилова и ст.н.с. д-р Петко Симеонов.
  • На 20 ноември ст.н.с.Iст. дфн Стефан Дончев изложи основните си схващания по въпроса за “Модели и фази на трансформацията на обществото”, дискутирани от доц. д-р Иван Евтимов и доц. д-р Жельо Владимиров. Представените идеи са в основата на наскоро публикувана монография на автора.
  • На 11 декември н.с. д-р Антони Гълъбов изнесе лекция, свързана със замисляна от него нова планова тема “Социална компетентност и ресоциализация”, дискутирана от н.с. д-р Мартин Канушев.
  • Първата за 2003 г. сбирка на институтския семинар се състоя на 22 януари с провокативната с идеите и изложението си лекция на ст.н.с. д-р Духомир Минев “Рационалност и справедливост” с основни дискутанти ст.н.с.Iст. дфн Стефан Дончев и ст.н.с.Iст. дсн Кирил Геров.
  • Според предварително подготвената програма на 19 февруари ст.н.с. д-р Таня Неделчева ще представи “Промени в идентификационния модел на етническите общности”, чиито идеи са залегнали в подготвяна от авторката монография, а нейни основни дискутанти ще бъдат ст.н.с. д-р Михаил Иванов и н.с.д-р Антони Гълъбов.
  • Сбирката на 19 март ще бъде посветена на изложението на н.с. д-р Мариана Драганова “Проблеми на социалния пол в руралните изследвания” с дискутанти ст.н.с. д-р Татяна Коцева и ст.н.с.Iст. дсн Веска Кожухарова.
  • На 23 април ст.н.с. д-р Веселин Босаков ще сподели тезите си за “Исляма в България” - негова дългогодишна работа, по която той подготвя и книга, а темата ще бъде дискутирана от ст.н.с. д-р Илона Томова и н.с. д-р Антони Гълъбов.
  • Сбирката на 21 май е посветена на “Социално пространство и време на предприемачеството” - лекция на ст.н.с. д-р Карамфил Манолов по темата и проблемите на последната подготвяна от него монография, а основни дискутанти ще му бъдат ст.н.с д-р Духомир Минев и н.с. д-р Галина Колева.
  • Последният предваканционен семинар, на 18 юни е на тема “Елементарни форми на всекидневния живот” с лектор ст.н.с.I ст. дсн Кольо Коев - водещ учен в тази област, с основни дискутанти гл. ас. Деян Деянов и ст.н.с. д-р Иван Чалъков.
back
 Web-designer: Plamen Ivanov - KOTA - Sofia - Bulgaria
 next