HOME
MAPS
ARHIVES
LINKS
CONTACT US
..
РЕЦЕНЗИИ, АНОТАЦИИ, ИНФОРМАЦИИ
"Социологически перспективи"
сборник статии на научни сътрудници от Института по социология при БАН
Balkans'21 / volume 2 - 2003
ПРЕДГОВОР
"Социологически перспективи" е сборник от нови, оригинални произведения на научни сътрудници от Института по социология при БАН. Онова, което свързва иначе различните по проблематика статии, условно обединени тук в няколко рубрики, е актуалността на третираните въпроси в съвременното развитие на социологията. Представените изследователи, които анализират процеси на посткомунистическата социална трансформация, са не. само от различни поколения и работят в различни тематични области, но същевременно се различават и по избраните от тях социологически перспективи, по изследователските подходи и гледни точки, по начина на интерпретация и използваните методи, по своите позиции и оценки, изводи, обобщения. Така по свой начин сборникът изразява полипарадигмалността на българската социология днес, в началото на XXI столетие.
В сборника са представени рефлексии върху развитието на новата българска социология през последните няколко десетилетия в търсене на идейни и познавателни предпоставки за нейното разгръщане. Други изследователи анализират връзката между глобалните предизвикателства на съвременността и локалните възможности за отговора им у нас, проблемите на трансформирането на идентичността, трудностите в развитието на днешното българско село. Следващ блок от разработки концентрира вниманието върху организационно-управленски и технико-технологични въпроси на процеса на модернизация. Отделен специален интерес се изразява към социалното преструктуриране в посткомунистическото общество в генезиса както на нови средни слоеве като частните предприемачи, така и на маргинализиране на груповата структура. Дискутират се проблеми на генерационните отношения с акцент върху децата и непълнолетните, чието обсъждане се свързва с проблематиката на девиантното поведение. В сборника се дават интерпретации и на новата таксономия на посткомунистическия преход. Завършек на задочната многопосочна дискусия е студията относно познавателните граници на социологията. Поднесеното текстово многообразие обхваща значими социологически пространства и, надяваме се, ще интригува различни кръгове читатели.
С предоставянето на статиите си за публикуване в сборника, посветен на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Михайлов във връзка със 70-годишнината му, авторите изразяват своето дълбоко колегиално уважение към юбиляра.
От съставителите
СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор. 
Рефлексии върху новата българска социология
Неписаната история на съвременната българска социология — Светла Колева. 
Евристичен опит за теоретико-методологически синтез в българската социология — Кирил Кертиков
Глобално и локално
Систематична социология и социална динамика — Николай Генов
Бизнесът между глобализационните предизвикателства и локалните ограничения — Галина Колева. 
Трансформация на идентичността — Таня Неделчева.
Едно тълкуване на категорията „личност" — Минчо Драганов.
Селските жени в България през визията за социалния пол — Мариана Драганова
Стратегии за изследване на селото в условията на преход — Веска Кожухарова, Станка Добрева
Организация и модернизация
Социалната организация като предмет на социологически изследвания — Стефан Дончев. 
Теорията за техноикономическите мрежи и проблемът за икономическото развитие в непазарната икономика — Иван Чалъков
Специфика на японския тип управление — Мая Келиян
Модернизация и социални представи за науката: сравнение между България и Англия — Кръстина Петкова, Мартин Бауер, Пепка Бояджиева, Галин Горнев, Диана Нейкова.
Средна класа, предприемачество и маргинализация
Има ли постсоциалистически средни класи? (Проблемът за социално-груповата конвергентност) — Николай Тилкиджиев. 
Теоретични проблеми на средната класа и емпиричните й проявления у нас — Цочо Златко». 
Социологически анализ на консенсуса —Духомир Минев, Мария Желязкова.
Самостоятелният частен предприемач — Карамфил Манолов.
Групова маргинализация в условията на социална трансформация — Боян Ерменов. 
Генерации и девиации
Генерационен анализ на социалните взаимодействия — Антоний Гълъбов.
Непълнолетните и девиантното поведение — Валентина Златанова. 
Българското частно училище — преосмисляне и социални дефиниции — Валентина Миленкова.
Детският труд (състояние, проблеми, перспективи) — Саша Тодорова,
Атанас Атанасов, Здравка Тонева, Теменуга Ракаджийска, Богдана Георгиева, Добринка Костова.
Проблеми на посткомунистическото развитие
Концепции за посткомунистическата социална промяна — 1990—1999 г. Светлана Стаменова.
Градът: между утопията и реалността — Искра Дандолова 
Обществено мнение и обществена оценка — Веселина Георгиева, Максим Молхов. 
Метатеоретични въпроси
Граници на социологията — Георги Фотев.
Справка за авторите.
Резюме на английски език.
back
 Web-designer: Plamen Ivanov - KOTA - Sofia - Bulgaria
 next