HOME
MAPS
ARHIVES
LINKS
CONTACT US
..
РЕЦЕНЗИИ, АНОТАЦИИ, ФАКСИМИЛИЕТА, ДОКУМЕНТИ
  д-р Мартин Канушев
Институт по Социология на БАН
София
Докторантски семинар 
при Института по социология 
към БАН 
.
Balkans'21 / volume 3 - 2003
През последните няколко години Институтът по социология към БАН отново се превърна в институцията, която подготвя най-голям брой квалифицирани специалисти по социология в страната. Сред голяма част от младите хора, защитили магистратура по социални науки е формиран траен интерес за продължаване на обучението им в третата образователна степен. Наличието на значителен брой докторанти поставя поредица от нови изисквания и неочаквани предизвикателства пред академичната колегия на Института по социология. Преподавателската дейност и подготовката на специалисти вече не могат да бъдат допълнителни занимания за учените, а се превръщат в тяхно основно задължение, в лична отговорност и професионална дейност от първостепенно значение наред с научно-изследователската работа. Това на свой ред поражда и потребността от задълбочено преосмисляне на традиционните модели за подготовка, обучение и реализация на докторантите.
Институтът по социология към БАН, който в своята тридесетгодишна история е формирал няколко поколения социални изследователи, също е изправен пред предизвикателствата на новата ситуация в образованието. След 1989 г. приемът на докторанти в него рязко спадна поради отсъствието на последователна държавна стратегия и финансиране на обучението, а през следващите пет-шест години на практика не съществуваше. Макар че едва през 1999 г. той беше възобновен, през есента на 2002 г. в Института по социология се обучават 23 редовни и 8 задочни докторанти. Освен самостоятелната работа с научните ръководители, постепенното интегриране в изследователския живот на отделните секции, системното участие в курсовете от образователната програма на БАН, обучението на докторантите се осъществява и чрез Докторантския семинар. Неговата практическа дейност, след около близо десетгодишно прекъсване, беше възстановена през месец февруари 2000 г. От този момент до днес, Семинарът се превърна в интелектуална среда за засилен обмен на научни знания и експертни мнения между социалните изследователи от различните поколения на Института по социология. В него се обсъждат теоретични, методологически и емпирични проблеми от дисертационната работа на всеки докторант, представят се собствени разработки и се анализират класически социологически текстове, провеждат се срещи с гостуващи изследователи и преподаватели от чужбина, споделя се опитът от участие в научни конференции. Докторантският семинар представлява една нова образователна практика, позволяваща както изграждането на умения за изследователска работа според високите стандарти на социологическата познание и за компетентно представяне на резултатите от него, така и за формирането на професионални способности за цялостна социална реализация на научния продукт. 
Друг възможен път в търсенето на образователни практики в подготовката на докторанти, отговарящи на съвременните изисквания за трета образователна стпен, е интегрирането на досегашния опит на Института по социология с успешния опит на редица образователни институции от Западна и Централна Европа, а също и обмен на позитивни форми на обучение между съседните балкански страни. Пример за подобно ефективно научно сътрудничество бе проектът “Нови образователни практики в подготовката на докторанти по социология” (финансиран от програма “Образование” на Фондация “Отворено общество” - София), който представляваше опит да се търсят нови решения на това предизвикателство. В продължение на една година докторантите, част от научните сътрудници и специалистите от Института по социология се включиха в различни дейности, насочени към оптимизиране на обучението в третата образователна степен. Те имаха възможност да се срещнат с изявени социални учени и преподаватели както от България, така и от Франция, Финландия, Канада, Македония, които изнесоха пред тях лекции, представящи постиженията на различни социологически дисциплини или представляващи задълбочен анализ на социалните процеси в европейския мащаб. Част от времето бе отделено за консултиране на докторантите от утвърдени изследователи от Института по социология във връзка с конкретната им работа по подготовката и написването на дисертацията.
Ориентиран към образователния компонент на докторантурата по социология, проектът имаше за основна цел, чрез институционализиране на нови образователни форми, да съдейства за превръщане на подготовката на докторантите по социология в систематичен и методически организиран процес на усвояване на специализирани знания и специфични умения и компетенции за изработване, защита и реализация на дисертационния труд. В социално-институционален план той бе предназначен да съдейства за пълноценно включване на докторантите в академичната общност и да подпомогне интеграцията им в научния колектив. А в съответствие с образователните практики на развитите страни стремежът бе самите докторанти все по-уверено да се включат като преки участници в новите форми на подготовка. При неговата реализация, акцентът бе поставен върху три основни комплекса знания и умения, необходими при работата над дисертационния труд и при неговата реализация в условията на засилена конкуренция на пазара на интелектуални продукти:
Първо, дисертабилността на изследователския проект и неговото осъществяване на високо професионално равнище зависят от способността да се формулира и защити компетентно дадена научна теза.
Второ, съвременното развитие на социалните науки, и в частност на социологията, е немислимо без артикулирането и взаимното верифициране на теория и емпирия, което изисква умения за прецизен подбор на изследователския инструментариум при задълбочено познаване на теоретичния и методологичния потенциал на всички негови елементи.
Трето, институционализирането на високата професионална компетентност чрез получаването на образователната и научната степен “доктор” е само “краят на началото” на нейната действителна социална реализация. Професионалният успех зависи от определени способности и умения за намиране на адекватно поле за практическо приложение на интелектуалния капитал от тригодишното обучение в последната образователна степен.
back
 Web-design: Plamen Ivanov - KOTA - Sofia - Bulgaria
 next