HOME
MAPS
ARHIVES
LINKS
CONTACT US
..
РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ ЗА КНИГИ
Средна класа и социална стратификация 
Николай Тилкиджиев
Институт по Социология на БАН
Секция “Общности и социална стратификация”
Е-mail: niktilk@techno-link.com
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
Увод: Значимост на проблематиката, намерения и мотивация 7
Глава Първа:
ЧОВЕШКИТЕ ОБЩНОСТИ И СОЦИАЛНИТЕ ГРУПИ:
ОБЩИТЕ ПРЕДПОСТАВКИ
1. Човешките общности - форми на съществуване 
на обществото и индивидите
21
2. Същност и класификация на човешките общности 26
3. Социалните групи: характеристика и механизъм на диференциране 39
4. Как “работят” социалните групи? 46
Глава Втора:
СОЦИАЛНАТА СТРАТИФИКАЦИЯ: 
СИСТЕМНО-ЙЕРАРХИЗИРАНОТО ГРУПИРАНО НЕРАВЕНСТВО
1. Изследователският интерес към социалното разслояване
  1.1. Мащабите и нуждата от понятийна реабилитация 52
  1.2. Стратификация, слой (страта) и статус 58
2. Обхват на стратификацията
  2.1. Аспекти и подходи към стратификацията 66
  2.2. Класово или стратификационно? 72
3. Рискове при емпиричната идентификация и регистрация
  3.1. Достъп и “аксесоари” на социалния статус 78
  3.2.  “Невидимото” и неформалното разслояване: “осакатената”стратификация 87
4. Измерители и типологии на груповата неравностойност 
  4.1. Основни индикатори на стратификационния статус 102
  4.2. Класификация на социалните категории, групи и слоеве 112
Глава Трета:
РАЖДАНЕТО НА ПРОБЛЕМА ЗА СРЕДНАТА КЛАСА
В ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ
1. Защо тъкмо след 1989 г. въпросите за средната класа
станаха особено актуални? 
130
2. Средна класа или средни класи 138
3. Съвместима ли е “средната класа” с марксизма? 
(Или: “Отвъд” Маркс чрез Маркс?)
 
  3.1. Дихотомията и тричленката: няма място за средна класа 139
  3.2. Класово-конфликтната и слоевата интерпретация 147
  3.3. Старата дихотомия на нов глас 155
4. Възможна ли е посткомунистическа средна класа? 
(Идеологизации “отляво” и “отдясно”) 
157
Глава Четвърта:
СРЕДНАТА КЛАСА И СРЕДНИТЕ СЛОЕВЕ:
СЪЩНОСТ И ОСНОВНИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ
1. Генезисът на средната класа и на интереса към нея 163
2. Дефиниране на средната класа
  2.1. Концептуалното ядро 177
  2.2. “Средността” на средната класа 182
  2.3. Подредената многомерност: за да си в средната класа 
не е достатъчно да си заможен
184
  2.4. Границите със съседните групи: същинските “средни” и “междинните” 195
  2.5. Инициативният, предприемчив, рационален социално-групов актьор 199
  2.6. Собственият ресурс и труд и автономността 205
  2.7. Субект на колективно действие 208
3. Груповият състав: “кои влизат” в средната класа?
  3.1. Количествените критерии 212
  3.2. “Горна”- “ниска”/ “стара”- “нова” средна класа 216
  3.3. “Класата на служителите” (Карл Ренер-Ралф Дарендорф-Джон Голдторп) 223
  3.4. Трите средно-класови ресурса (Джон Рьомер-Ерик О.Райт-Майк Севидж) 233
  3.5. Близостта на източно-европейската интерпретация 237
4. Хетерогенност и фрагментация на средната класа  
  4.1. Средни класи или средни слоеве? 241
  4.2. Средно-класовият синтез  247
  4.3. “Смъртта на класата” се отлага 251
Глава Пета:
СХОДСТВОТО МЕЖДУ СРЕДНИТЕ СЛОЕВЕ
ОТ РАЗЛИЧНИ СЪВРЕМЕННИ РЕГИОНИ
1. Има ли средни класи и в по-неразвитите страни?
(Коментар върху Хаген Коо)
  1.1. Нарастване на дела на заетите с нефизически труд  266
  1.2. “Прекъснатото историческо развитие” и водещата роля 
на държавата за създаване на средна класа
268
  1.3. Подвижност на класовите граници и противоречивата социална идентичност 274
2. Предпочитаната средната класа
  2.1. Защо повечето се идентифицират със средните слоеве? 278
  2.2. Фактори за завишената референтност към “средната класа” 287
3. Средните слоеве във фигурите на стратификацията
  3.1. Скаломерът на Том Смит  293
  3.2. Картинен подход на Джонатан Кели 300
4. Средната класа в контекста на съвременната 
социално-групова диференциация и конвергентност
  4.1. Същност на социалната конвергентност 308
  4.2. Предпоставки на груповата конвергентност 319
  4.3. Дистанцираното подобие  323
  4.4. Средните слоеве като “социални близнаци” 328
Глава Шеста:
“НОМИНАЛНАТА СРЕДНА КЛАСА” КАТО
ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКИ СТРАТИФИКАЦИОНЕН ФЕНОМЕН
1. Стратифицираният песимизъм: “връщащият се човек”
  1.1. Кризата на посткомунистическия преход  333
  1.2. Интериоризираното неравенство като основа за политическо действие 343
  1.3. Трансформация на субективното социално неравенство:
“българската изключителност” в крайната неудовлетвореност
349
2. Средните слоеве в българския стратификационен контекст
  2.1. Кои са точно средните сред социалните слоеве у нас? 358
  2.2. Регистрирани средни слоеве в страната и столицата 
и консенсусна класификация на групите
369
3. Формиране на общ образ на средните слоеве
  3.1.  Групова диференциация на нагласите и стратегиите 376
  3.2. Двата културни модела: латентният междугрупов конфликт 386
4. “Номиналната средна класа” и “срамежливата средна класа” 396
Глава Седма:
ЧОВЕКЪТ ОТ СРЕДНИТЕ СЛОЕВЕ: 
СОЦИАЛНО-АНТРОПОЛОГИЧНИ ПОРТРЕТИ
1. Щрихи към социалния портрет на човека от средните слоеве  
  1.1. “Социологическото въображение”: възможна ли е портретизация? 404
  1.2. Отличителни контури на хората от средните слоеве 408
2. “Средните” в старото и новото разслояване в едно българско село 413
  2.1. Първи стъпки на успелите дребни предприемачи  421
  2.2. Преходният случай или в частния бизнес “на един крак”  429
  2.3 Самонаетият: потенциал на “ниската средна класа” 432
  2.4. Неудачникът в бизнеса  434
3. Сашо “Билкаря” или оптимистична теория за малкия бизнес  
  3.1. Персонажът и неговата бизнес-стратегия  437
  3.2. “Природната социология” в обяснение на неравенството 440
  3.3. Находката с “етническия бизнес” 442
  3.4. Културните ценности на предприемача 444
4. Местните администратори в две периферни общини  
  4.1. Компетентният ресурс  447
  4.2. Административният служител в периферния контекст 455
  4.3. Несигурният привилегирован общински “държавнен служител” 459
  4.4. Администраторът – между служебната и партийната лоялност 466
Заключение: Самооценка на постигнатото  473
Литература 479
Съдържание на английски език 495

THE MIDDLE CLASS AND SOCIAL STRATIFICATION

by Nikolai Tilkidjiev

CONTENTS

Introduction: Significance of the topic, intentions, motivation 7
     
Part One HUMAN COMMUNITIES AND SOCIAL GROUPS:
COMMON NATURE
 
1.
Human communities as means of existence of society and individuals 21
2.
The essence and classification of communities  26
3.
Social groups: characteristics and mechanism of differentiation 39
4.
How do social groups ‘work’? 46
     
Part Two SOCIAL STRATIFICATION: 
SYSTEM-HIERARCHICAL GROUPED INEQUALITY
 
1.
Research interests in social stratification   
1.1.
Scale and necessities for rehabilitation of concepts 52
1.2.
Stratification, strata and status 58
2.
Dimensions and scope of stratification  
2.1.
Aspects and approaches to stratification 66
2.2.
Class & stratification 72
3.
Risks of empirical and field identification and registration  
3.1.
Access and ‘accessories’ of social status 78
3.2.
‘Invisible’ and informal inequality: ‘crippled’ stratification  87
4.
Measurement and typologies of the group’s inequity   
4.1.
Basic indicators of stratification status 102
4.2.
Classification of social categories, groups and strata 112
     
Part Third EMERGING OF THE MIDDLE CLASS DISCOURSE
IN POST-COMMUNIST TRANSFORMATION
 
1.
Why questions of the middle classes have become pertinent right after 1989? 130
2.
The middle class or the middle classes? 138
3.
Is the middle class consistent with Marxism? 
(Or: ‘Beyond’ Marx within Marx?)
 
3.1.
Dichotomy and ‘trichlenka’: there is no place for the middle classes 139
3.2.
Class-conflictual and stratal interpretation 147
3.3.
New expression of the old dichotomy today 155
4.
Is it possible to have a post-communist middle class?
(Ideologization from the left and the right)
157
     
Part Fourth THE MIDDLE CLASS AND THE MIDDLE STRATA:
NATURE AND PRINCIPAL DISTINCTIONS
 
1.
Genesis of the middle class and of the research interests 163
2.
Definition of the middle class  
2.1.
Core of the concept 177
2.2.
‘The middleness’of the middle class 182
2.3.
The arranged multidimensionality: 
to be in the middle class it is not sufficient to be wealthy 
184
2.4.
Neighbors-groups’ borders: the ‘middle’and the ‘intermediate’ 195
2.5.
Enterprising, initiative and rational social-group actor 199
2.6.
Own recourse – own work, autonomy  205
2.7.
Subject of collective behavior 208
3.
Group composition: ‘who is included’ the middle class?  
3.1.
Quantitative criteria 212
3.2.
‘Upper-middle’-‘lower-middle’, ‘old-middle’-‘new-middle’ 216
3.3.
‘Service class’ (Karl Renner-Ralf Dahrendorf-John Golthorpe) 223
3.4.
The three middle-class ‘assets’ (J.Roemer-Eric O.Wright-Make Savage) 233
3.5.
Similarity of the East-European interpretation 237
4.
Heterogeneity and fragmentation of the middle class  
4.1.
Middle classes or middle strata? 241
4.2.
The middle-class synthesis 247
4.3.
The ‘death of class’ postponed 251
     
Part Fifth RESEMBLANCE BETWEEN MIDDLE STRATA 
FROM DIFFERENT CONTEMPORARY REGIONS
 
1.
Are there middle classes in underdeveloped countries? 
(Commentary on Hagen Koo)
 
1.1.
Increase of the share of those occupied with nonmanual labor 266
1.2.
‘The discontinuity of historical development’ and the leading role of the state for the creation of a middle class 268
1.3.
Shifting of class borders and the controversial social identity 274
2.
Preference to be in the middle class  
2.1.
Why do most people identify themselves with the middle strata? 278
2.2.
Factors for the increasing reference towards the ‘middle class’ 287
3.
The middle strata in the figures of stratification  
3.1.
Tom Smith’s ‘scalometer’  293
3.2.
Jonathan Kelley’s ‘pictorial approach to class’ 300
4.
The middle class in the context of the contemporary social-group differentiation and convergence  
4.1.
Essence of social convergence 308
4.2.
Prerequisites for group convergence 319
4.3.
Distant similarities 323
4.4.
The middle strata as ‘social twins’ 328
     
Part Sixth NOMINAL MIDDLE CLASS’ AS A POST-COMMUNIST STRATIFICATIONAL PHENOMENON  
1.
Stratified pessimism: the ‘looking-back person’  
1.1.
The crisis of the post-communist transition 333
1.2.
Interiorized inequality as a basis for political action 343
1.3.
Transformation of subjective social inequality: the ‘Bulgarian exceptionalism’ in utter dissatisfaction 349
2.
Middle strata in the Bulgarian context  
2.1.
Who are the middle within the social strata? 358
2.2.
Registered middle strata in the country and the capital and consensus-classification of the groups 369
3.
Formation of a common image of the middle strata  
3.1.
Group differentiation of attitudes and strategies 376
3.2.
Two cultural models: latent inter-group conflict 386
4.
‘Nominal’ and ‘shy’ middle class 396
     
Part Seventh THE MIDDLE STRATA MAN: 
SOCIAL-ANTHROPOLOGICAL PORTRAITS
 
1.
Outlines of the social portrait of the middle strata man   
1.1.
“Sociological imagination”: is a portraiture possible? 404
1.2.
Distinct features of the middle strata people 408
2.
The ‘middle ones’ in the old and new stratification of a Bulgarian village 413
2.1.
First steps of the successful small entrepreneurs 421
2.2.
The intermediate case or being ‘one-legged’ in business 429
2.3.
Self-employed person: potential of the ‘lower-middle class’ 432
2.4.
The unsuccessful in business 434
3.
Sasho the ‘Herb-dealer’ or the optimistic theory of small businesses  
3.1.
The personage and his business strategy 437
3.2.
‘Natural sociology’ in explanation of inequality 440
3.3.
The finding with “the ethnic” business 442
3.4.
Cultural values of the entrepreneur 444
4.
The local administrators in two peripheral municipalities  
4.1.
Resource of competence 447
4.2.
Administrative service-men in the peripheral context 455
4.3.
The insecure privileged municipal state official 459
4.4.
The administrator – between service and party loyalty 466
     
Conclusion: Self-estimation of the achievements in the book 473
   
Bibliography   479
Contents in English   489
back
 Web-design: Plamen Ivanov - KOTA - Sofia - Bulgaria
 next