Електронно списание БАЛКАНИ 21
HOME
MAPS
ARHIVES
LINKS
CONTACT US
  .
Списанието се издава чрез финансовата подкрепа на Фонд “Научни изследвания” към МОМН
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
Д-р К. Кертиков
(главен редактор)
Д-р А. Мантарова
(зам. главен редактор)
Д-р Е. Славова (редактор на текстовете на английски език)
Д-р Д. Ченешев
Д-р В. Сивов
С. Тахир (отг. секретар)

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ
Проф. П.-Е Митев, член. кор. В. Проданов, проф. Л. Митрович (Сърбия), проф. М. Малеска ( БЮР Македония), Л. Георгеску (Румъния), д-р Т. Падолинска (Словакия), д-р Д. Нероглу (Гърция), проф. П. Балкански, проф. А. Сейтов (Русия), доц. К. Кертиков, доц. А. Мантарова, проф. Б. Колев
БРОЙ 7 / 2010 * СЪДЪРЖАНИЕ * БРОЙ 7 / 2010 
БЪЛГАРИТЕ МЮСЮЛМАНИ В КОНТЕКСТА НА ЕВРОИНТЕГРАЦИЯТА
 • К. Кертиков : Хармонизацията на българските национални ценности с ценностите на Европейския съюз
 • Н. Илиева : Брой и териториално разпределение на българите мюсюлмани
  (Методически указания за съставяне на извадка за емпирично социологическо изследване и за определяне гнездата на изследване. Някои резултати от изследването)
 • Т. Неделчева : Национална идентичност на българите мюсюлмани
 • Б. Попиванов : Тенденции в ценностните нагласи на българите мюсюлмани 
 • Б. Тодорова : Етно-конфесионална самоидентификация на българите мюсюлмани
 • Д. Недина : Някои дилеми на ценностната самоидентификация на основните етно-конфесионални общности в съвременна България
 • С. Тахир : Ислямът в Република България в условията на глобална модернизация
 • Б. Ивков : Отношение към „другостта”

 • НАУЧЕН ЖИВОТ
 • Екологичната култура в модернизиращото се общество (научна конференция)
 • IN MEMORIAM
 • Проф. Борис Ставров
 •  
   
  Read:
  Volume 1 - 2002
  Volume 2 - 2003
  Volume3 - 2003
  Volume 4 - 2003
  Volume 5 - 2003
  Volume 6 - 2010
  Volume 7 - 2010
  Volume 8 - 2010
  Volume 9 - 2013
  КАРТИ / MAPS
  Прочети:
  Брой 1 - 2002
  Брой 2 - 2003
  Брой 3 - 2003
  Брой 4 - 2003
  Брой 5 - 2003
  Брой 6 - 2010
  Брой 7 - 2010
  Брой 8 - 2010
  Брой 9 - 2013
  * Web-design: Plamen Ivanov - KOTA - Sofia - Bulgaria * 10.08.2003 - Resolusion: 800 / 600
  .