HOME
MAPS
STATISTICS
LINKS
CONTACT US
.
АРХИВ: БЪЛГАРИЯ  И  МАКЕДОНИЯ : ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОМЕНИТЕ  - София, 2001
 
СЪДЪРЖАНИЕ 
КИРИЛ КЕРТИКОВ
БЪЛГАРОФОБИЯТА  И 
АНТИМАКЕДОНИЗМЪТ - ПРЕПЯТСТВИЯ ПО ПЪТЯ КЪМ ЕВРОПА
MIRJANA MALESKA
THE  MACEDONIAN  ISSUE
ЖИВКО НЕДЕВ
СОЦИАЛНИ КОНТЕКСТИ НА
ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ
ДОЛОРЕС АРСЕНОВА
ЕТНОЦЕНТРИСТКИТЕ ФОРМАЦИИ - ПРЕДМЕТ НА МЕЖДУДЪРЖАВЕН
КОНСЕНСУС
МАРИАНА ЗАХАРИЕВА
ОБРАЗОВАТЕЛНОТО
СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ 
БЪЛГАРИЯ  И  МАКЕДОНИЯ
АННА МАНТАРОВА
БЪЛГАРИЯ  И  МАКЕДОНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА 
ВЯРА ГАНЧЕВА
ПАРТНЬОРСТВОТО  МЕЖДУ
БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ В ОБЛАСТТА НА МЕДИИТЕ
КИРИЛ КЕРТИКОВ
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АННА  МАНТАРОВА
БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ 
И  ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА 
* * *
Престъпността е глобален проблем. При това твърде сериозен. Няма региони, дори страни, които да не са осезаемо засегнати от нея. Нещо повече, с хода на времето проблемът все повече се изостря, тъй като престъпността непрекъснато нараства и се утежнява. Статистиката показва, че през 1975 година в света са регистрирани около 350 милиона престъпления, а през втората половина на 90-те години техният годишен брой вече е над 500 милиона. Въпреки всички резерви и условности на сравненията, ръстът е впечатляващ. Но промените не засягат само количествените параметри. Успоредно с тях се променят и качествените характеристики. Нараства относителният дял на тежките престъпления. Бурно се разраства организираната престъпност, която вече надхвърли националните и регионални граници и се глобализира /Human Development Report, 1999: 43/. 

През последното десетилетие проблемът за престъпността се изправи с цялата си острота и пред страните от Централна и Източна Европа, в това число България и Македония. Промените и отварянето към останалия свят разшириха значително международния контекст на престъпността в региона. Създадоха се условия тя да попадне в много по-голяма степен под въздействието на глобални процеси, да се проявят по-силно общите, валидни за целия свят тенденции. Още повече, че сегашните социални условия в региона допринасят за изпреварващото нарастване и утежняване на престъпността. 

Продължаващата вече повече от десетилетие мащабна социална трансформация включва интензивни и всеобхватни промени. Техните резултати и последици са сложни и противоречиви. Както навсякъде в Централна и Източна Европа реформите от 90-те години оставиха множество нерешени проблеми или половинчати решения / Human Development Report for Central and Eastern Europe, 1999/. Всички те имат значителен криминогенен потенциал. Същевременно на бързи и едновременни промени бяха подложени всички основни институции в обществото и това обективно породи безнормие. В резултат в региона се установи макросоциална ситуация със силно и продължително криминогенно въздействие.

Проблемът за престъпността и евроинтеграцията
Влиянието на престъпността върху всяко общество е многомерно. За България и Македония, изразили еднозначно и категорично своя стремеж за интегриране в европейските структури, състоянието на престъпността е важно наред с всичко друго, и с оглед отражението й върху хода на интеграционния процес. От тази гледна точка се открояват няколко особено важни момента: 
- влиянието на престъпността върху икономическото и социално-политическо положение в съответните 
  страни и респективно върху достигането на критериите за членство в Европейския съюз;
- трансграничната престъпност;
- износът на престъпност и особено на организирана престъпност.
Отражението на престъпността върху обществото пряко или косвено засяга всички негови области и равнища. Престъпността в икономиката причинява значителни преки икономически загуби, снижава икономическата активност. Тя и особено корупцията, отблъсква сериозните чуждестранни инвеститори и по този начин не само препятства икономическия растеж и задържа ниското жизнено равнище, но и създава твърде лош имидж на страната. Не може да се пренебрегва и традиционната криминална престъпност. Именно от нея най-масово се чувства застрашен обикновеният човек. Тя го държи в ситуация на несигурност и постоянен стрес. Не малко притеснява тя и чуждестранните бизнесмени, служители, туристи. Съществуващата ситуация, характеризираща се с високо ниво на несигурност, значимо понижава качеството на живота.

Значителни финансови и човешки ресурси поглъща противодействието на престъпността от страна на държавата – като се започне от правоохранителните органи и се стигне до издръжката на лишените от свобода. Значението на всички тези разходи и щети, поставено на фона на тежката икономическа ситуация и масова бедност, ги прави още по-тежки и болезнени. 

Драматични са и последиците при невъзможност на държавата да противодейства ефективно на престъпността. Поражда се недоверие в държавните органи и способността им успешно да функционират. У правонарушителите се формира чувство за безнаказаност и престъпността ескалира. Друга част от населението, почувствала се излъгана в законните си очаквания към държавата, преосмисля и променя своето отношение към изпълнение на гражданските си задължения, което макар и по различен начин също подкопава държавността. Особено опасна последица е възникването на паралелни силови структури, които поемат незадоволително изпълняваните от държавните правоохранителни институции функции. Действията им, твърде често излизащи извън закона, са пореден тласък по спиралата на престъпността.

Особено пряко отношение към интегрирането в Евросъюза имат въпросите за трансграничната престъпност и износа на престъпност. Трансграничната престъпност се благоприятства от удобното географско положение на България и Македония. Тя се проявява най-вече в незаконно движение на стоки – автомобили, наркотици, доскоро и ембаргови стоки за СРЮ,а също и на хора – нелегални емигранти и жени за проституция. Износът на престъпност и преди всичко на организирана престъпност, занимаваща се с кражби и трансфер на автомобили, застрахователни измами, незаконен внос на стоки, организиране на проституция и т. н. безпокои силно страните от Евросъюза и е една от бариерите не само пред приемането в него, но и предизвиква определени резерви към свободното движение на българските граждани. 

Регионалният и национален контекст на престъпността
Когато се анализира социалният контекст на престъпността в България и Македония се открояват елементи с няколко равнища на общност:
  • общи за централно и източноевропейския регион като цяло, установили се вследствие на протичащата социална трансформация;
  • специфични за Балканския регион, обусловени от трайни или временни социално-политически и географски реалности;
  • специфични за отделните държави, отразяващи хода на трансформационните процеси в конкретната страна.
Кои са общите характеристики на ситуацията в Централна и Източна Европа, релевантни към престъпността? Обобщено може да се каже, че всички те се определят от същността и мащабите на предприетата социална макротрансформация. Особено място в нея заемат икономическите реформи – осъществяването на преход от централизирана планова към пазарна икономика и приватизацията на собствеността. Този комплексен и сложен процес е съпроводен с редица противоречия и проблеми, които повлияха трайно състоянието на националните икономики.

През 90-те години икономиката на всички ...
 

назад
 Web-designer: Plamen Ivanov - KOTA - Sofia - Bulgaria
напред