HOME
MAPS
STATISTICS
LINKS
CONTACT US
.
АРХИВ: БЪЛГАРИЯ  И  МАКЕДОНИЯ : ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОМЕНИТЕ  - София, 2001
.
МАРИАНА ЗАХАРИЕВА
ОБРАЗОВАТЕЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО  МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ
(продължение)
Социално-демографски профил на македонските студенти в България
Резултатите от проведеното емпирично социологическо проучване дават възможност да се очертаят някои основни социално-демографски характеристики на македонските студенти в България.

Диференциацията на изследваната съвкупност по възраст показва, че най-голяма група в нея формират младите хора на възраст 19-20 години. Около четири пети от тях са започнали своето следване в България през 1999 г. и 2000 г. При това разпределението по пол не е равномерно. Сред македонските студенти преобладават мъжете.

Фигура 3
Разпределение по пол в %
41.7 %
58.3 %
жени 
мъже
Фигура 4
Разпределение по възраст в %
Фигура 5
Разпределение по курс на обучение в %
Преобладаващата част от македонските студенти произхождат от високообразовани семейства. Родителите на мнозинството от тях се отнасят към групата на инженерно-техническата или хуманитарната интелигенция. Най-често по професия те са икономисти, учители, инженери и техници. Майките работят главно в държавни предприятия и учреждения, а бизнесмени, мениджъри или служители в частни фирми са бащите на повече от половината от интервюираните студенти. 
Фигура 6
Образование на родителите
Фигура 7
Трудова заетост на родителите
БАЩА
МАЙКА
 Тези данни показват, че високият образователен и социо-професионален статус на родителите е един от съществените фактори, които определят ориентацията към следване в чужбина. С неговото влияние се обвързва формирането на ценностна привързаност към образованието и стремеж към получаване на добра образователна подготовка. Главно под негово въздействие се развива мотивацията и се изгражда стратегията на образователния избор. И когато той е насочен към обучение в чужбина, финансовото състояние на семейството е условие, което благоприятства неговата реализация. Така характеристиките на социалния произход на македонските студенти в България се открояват като важен щрих от техния социологически портрет, който обяснява образователните им нагласи и поведение.
Детерминанти на образователния избор
Решението за продължаване на образованието в българско висше учебно заведение е резултат от влиянието на множество личностни и социални фактори. Те се различават не само по своята сила на въздействие, но и по характера си. Някои от тях са обективни реалности, докато други се асоциират с представи, отразяващи индивидуални, групови или обществени нагласи в Македония. Ето защо техният анализ дава възможност да се идентифицират както характеристики на актуалната ситуация, така и доминанти в масовото съзнание в македонското общество.

Една от важните предпоставки за добре обмислен и обоснован образователен избор е информираността за различните висши учебни заведения и условията на обучение в тях. Затова е интересно да се разбере откъде и как македонските младежи са научили за българския университет, в който са се записали. Резултатите от проведеното проучване в този план са категорични: неформалните канали имат безспорен приоритет. Приятели, познати, настоящи и бивши студенти в български висши училища са основният източник на информация за тях.

Фигура 8
От къде получихте информация за университета, в който учите сега ?
(Сумата от отговорите надхвърля 100%, тъй като интервюираните са 
посочвали повече от един източник на информация)
Явно е, че сред източниците на информация тотално доминират неофициалните. За възможностите за обучение в България младежите се осведомяват главно от близки и познати. Ролята на македонските медии в това отношение е незначителна, а активността на българските висши учебни заведения, свързана със собствената им популяризация, е с нулев резултат. Нито един от интервюираните македонски студенти не е научил за своя ВУЗ от разпространявани в Македония информационни материали на българските университети.

Изключително слабата ефективност на официалните канали за информация ...
 

назад
 Web-designer: Plamen Ivanov - KOTA - Sofia - Bulgaria
напред