HOME
ARCHIVES
MAPS
LINKS
CONTACT US
.
СТАТИСТИЧЕСКИ  ДАННИ  И  ЕМПИРИЧНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ
 Резюме на доклад от социологическо изследване:
ТРУДОВИ РЕСУРСИ, ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА В ОБЩИНА ПЕРНИК
Изпълнител: Програмен колектив с ръководител проф. Николай Генов
* * *
            Социологическото изследване е проведено през втората половина на месец септември 2001 г. Изследвано е населението на общината на възраст от 15 до 60 навършени години. Информацията е събрана чрез стандартизирано домашно интервю с 999 лица. 
1. Преструктуриране на общинската икономика 
Изследването регистрира съществени проблеми в реализацията на трудовите ресурси при бързото преструктуриране на общинската икономика:
Заетост преди 10 години, сегашна и желана заетост по отрасли (в %)
Отрасли
Преди 
10 години
Сега
Желана 
заетост
В държавното управление
7,3 
4,2 
15,4
В строителството
4,3 
5,2 
6,7
В търговията и услугите
8,2 
10,8
15,8
В транспорта и съобщенията 
4,7 
3,7 
7,2
В леката промишленост
6,8 
4,9 
5,0
В тежката промишленост 
16,0 
5,7 
7,7
В образованието, науката и културата 
5,5 
4,5 
7,7
В здравеопазването 
3,6
 3,2 
4,2
В селското и горското стопанство
0,8
0,3
0,6
В енергетиката и водното стопанство 
2,4
2,8 
4,1
Във финансовата сфера 
1,2 
1,3 
6,5
Във въгледобива
7,2 
2,3 
2,5
31,9
Не са работили
50,7
Не работят
никъде
13,1
На нито едно от тези места

Общата заетост е намаляла през последните 10 години с около една пета. Рязък е спадът на заетите в тежката промишленост. Висок е делът на интервюираните лица, които желаят да работят в непроизводствената сфера. Заетите в частния сектор (52%) вече преобладават над дела на заетите в държавния сектор. Лицата с регистрирана фирма са 6,5 процента. Делът на тези, които биха искали да развият свой частен бизнес, е висок – 39,6% от всички интервюирани. От интервюираните 493 работещи лица 234 са заети в държавна фирма (предприятие, ведомство), 53 в частна фирма като собственици (съдружници) и 193 в частна фирма като наети. Останалите са на свободна практика. Младите хора се насочват предимно към заетост в частния сектор. По основни параметри на труда са натрупани напрежения с важни вариации с оглед на заетостта в държавния и в частния сектор:

Степени на неудовлетвореност според заетостта в държавния или частния сектор (в %)
Заетост 
От това, което работят
От
заплащането
От работното 
  време
Нает в държавна фирма 
14,1 
78,6
14,1
Собственик/съдружник в частна фирма 
35,8 
64,2
35,8
Нает в частна фирма 
30,1
73,1 
30,1

Приеманата за по-перспективна заетост в частния сектор налага компромиси по отношение на съдържанието на труда и по-голямо напрежение в работното време. Неудовлетвореността от заплащането е обяснима - 69,3% от интервюираните работещи са декларирали чист месечен доход до 200 лева. Делът на високодоходните групи в общинската икономика е нисък – над 300 лева чист месечен доход са обявили 7,3% от заетите. Безработицата е основният дразнител за масовото съзнание в община Перник:

Кой е най-тежкият проблем за хората в община Перник? (в %)
Проблем 
%
Закриването на въгледобива 
4,0
Упадъкът на машиностроенето 
2,7
Увеличаването на безработицата 
43,5 
Водният режим 
0,4
Замърсената околна среда 
1,0
Обедняването 
23,5 
Липсата на икономическа перспектива 
24,9 
ОБЩО 
100,0 

Тази преценка е реалистична - 18,1% от цялата извадка са заявили, че са регистрирани като безработни. 30,5% от извадката са определили своята основна социална характеристика като безработни. При младежите на възраст от 21 до 30 години регистрираната безработица е 21,5%. Изнемогват от безпаричие 28,2 от домакинствата, в които интервюираният не е безработен, и 51,4 от домакинствата, в които интервюираният е регистриран безработен. Масовото желание е за постоянна работа (74,6% от регистрираните безработни) и за работа на 8 и повече часа на ден (76,8% от тях). Проблемът с безработицата е особено тежък затова, защото в общината тя е застойна. Близо половината от регистрираните безработни са в тази категория от повече от две години:

Продължителност на безработицата при регистрираните безработни (в %)
2. Образователни характеристики на населението в общината
 Равнището на образованост в община Перник е сравнително високо. От интервюираните лица 14,8% са завършили висше образование, 4,7% полувисше и 47,1% средно специално образование. Сложни проблеми поставя обаче много големият дял на промишлената професионална специализация, както и наличието на голям контингент без професионална специализация:
Разпределение по вид завършено професионална специализация (в%)
Ориентацията към продължаване на образованието и професионална преквалификация е слабо разпространена. Преобладава убеждението (53,5%), че образованието няма съществено значение за трудовия статус в община Перник. Образователният потенциал наистина не се използва пълноценно:
 Трябва ли да повишите своето образование, за да запазите работата си ? (работещи, в %)
Друга причина заподценяване на образованието се крие във факта, че всеки втори от безработните е със средно специално, а всеки седми с полувисше или висше образование.
назад
 Web-designer: Plamen Ivanov - KOTA - Sofia - Bulgaria
 напред