HOME
ARCHIVES
MAPS
LINKS
CONTACT US
..
 I N      M E M O R I A M
.
Проф. д.ф.н. Тодор Иванов Живков
(15.07.1938 - 31.12.2001)
Роден в с.Митровци, Берковско. Завършил специалност Българска филология в СУ "Кл. Охридски". Дългогодишен директор на Института за фолклор към БАН и главен редактор на сп. “Български фолклор”. Преподавател в няколко висши учебни заведения. Депутат в 37 Народно Събрание. Автор на над 200 научни публикации.


Библиография на Тодор Ив. Живков [1]
Монографии и книги
 • Да би гората думала. Сборник народни хайдушки песни /Ж. Янакиева - съавт./. С., 1968.
 • Български антифашистки песенен фолклор. [Монография]. Ред. проф.  д-р Цв. Романска и ст.н.с. Ст. Стойкова. С., БАН, 1970. 295 с. Рез. рус. и фр. ез.
 • Народ и песен. Проблеми на фолклорната песенна традиция. [Монография]. Отг. ред. акад. П. Динеков. С., БАН, 1977. 252 с. Рез. рус. и фр. ез.
 • Фолклор и съвременност. [Студии и статии] С., Наука и изкуство, 1981. 348 с.
 • Българска народна поезия и проза. Т.2. Обредни песни /Р. И в а н о в а - съавт./. С., Български писател, 1981.
 • Етнокултурно единство и фолклор. [Изследване]. С., Наука и изкуство, 1987. 203 с.
 • Етничният синдром. С., Аля, 1994. 181 с. Второ допълнено издание. Пловдив, Пловдивско университетско издателство, 2001. 267 с. 
 • До следващата запетая. С., Христо Ботев, 1999. 502 с.
 • Увод в етнологията. Пловдив, Пловдивско университетско издателство, 2000. 512 с.
 • Локус и универсум (Добродан, планината - митология и...) / В. П. Ж и в к о в а - съавт./. Троян, Аля, 2001. 224 с.
  • Студии и статии
 • За спецификата и развитието на българските народни предания. - Известия на Етнографския институт с музей (ИЕИМ), 1963, №12, 191-226.
 • Как да записваме народното творчество. - Пионерски ръководител, 1964, №5-6.
 • Замфир Попов в народното поетическо творчество. - ИЕИМ, 1965, №8, 241-262, Рез. рус., фр.
 • Песента на Н. Хрелков за Замфир Попов и нейното разпространение в Северозападна България. - Език и литература, 1965, №3, 68-73.
 • Към въпроса за новите явления в българското народно поетично творчество и за тяхното изучаване от фолклористиката. - ИЕИМ, 1966, №9, 163-180. Рез. рус., фр.
 • Народните обичаи и обреди в художествената самодейност. - Художествена самодейност, 1966, №12, 9-12.
 • Извор на вдъхновение и национална гордост. - Студентска трибуна, 20 юли 1967.
 • Книга за спецификата на фолклорните жанрове. - Език и литература, 1967, №2.
 • Ще се разпилее ли едно богатство. - Отечествен фронт, 5 авг. 1968, с.4.
 • Генетични връзки и типологични сходства на българския юнашки епос със сърбохърватските юнашки песни, руските билини и украинските епически песни /Р. Ангелов, Цв. Романска и Ст. Стойкова - съавт./. - Славянска филология. Т.11, 1968, 185-204.
 • Изказване на Петия международен конгрес по славистика. - В: Славянска филология. Т.9, 106.
 • Хайдушките песенни традиции в Сливенския край. - Сливенско дело, 22 авг. 1968, 14-15.
 • Художествената самодейност и фолклорът. - Художествена самодейност, 1970, №5, 3-5.
 • Нерешени проблеми на фолклористиката. - Народна култура, №15, 11 апр. 1970, с. 4.
 • Непомръкналата свежест на народните обичаи. - Художествена самодейност, 1971, №10.
 • Национални и интернационални елементи в българската партизанска песен. - В: Етногенезис и културно наследство на българския народ, С., БАН, 1971, 143-146.
 • Два дни на шест естради. - Художествена самодейност, 1971, №10, 6-55. [Втори национален събор на народното творчество в Копривщица].
 • Вековни традиции и съвременност. - Нова светлина, 10 авг.1971.
 • Народни празници и съвременност. - Кооперативно земеделие, № 22, 1972. 
 • Въпроси на фолклористиката в научното наследство на Ив. М. Хаджийски. - СпБАН, 1972, №2-3, 88-106.
 • Разговаряме за фолклора и художествената самодейност. - Художествена самодейност, 1972, №3, 14-20. [Мнения на М. Дикова и Т. Ив. Живков].
 • Народни празници и обредност. - Кооперативно земеделие, 1972, №12.
 • Folklorne festivaly v Bulharsku. (Les festivais folkloriques en Bulgarie). - Slovensky etnograf. 1972, № 3, 369-373. (словашки ез.)
 • Съвременното развитие на фолклорната традиция. - Художествена самодейност, 1973, №1, 20-22.
 • История и народно творчество. - Векове, 1974, №1, 50-55.
 • Българската коледарска благословия. - ИЕИМ , 1974, №15, 55-83.
 • Фолклор и художествена самодейност. - Художествена самодейност, 1974, №10, 1-4.
 • Хайдушката народна песен в Добруджа. - В: Юнаци се сбират. С., 1974, 5-24.
 • Фолклорът като художествена кулутура. - ИЕИМ, 1975, № XVI, 111-146.
 • Folk Songs and Non-Folk Songs (Sociological Observation). In: The Folk Arts of Bulgaria. Papers Presented at a Symposium, Pittsburgh, Pennsylvania, October 1976, ed. Walter W. Kolar. Pittsburgh: DUTIFA 1976. 23-38.
 • Народният обред и съвременният фолклор. - Художествена самодейност, 1976, №1, 16-17.
 • Фолклористика и съвременност. - В: Фолклорът и народните традиции в съвременната национална култура. Проблеми на българския фолклор. Т.2. С., БАН, 1976, 11-18.
 • Фолклорна и нефолклорна песен (Социологически наблюдения) - Български фолклор,1976, № 1, 24-37.
 • Фолклор и съвременна художествена култура. - В: Проблеми и насоки в развитието на българската социалистическа художествена култура. С., Наука и изкуство, 1976, 143-148.
 • Татяна А. Колева (1931-1976). - Български фолклор,1976, №2, 66-67.
 • Социологически аспекти на фолклора. - Фолклор и общество. Проблеми на българския фолклор. Т.3. С., БАН, 1977, 78-82.
 • Фолклор и естетическо възпитание. - В: Родопски фолклор. Доклади и съобщения от I науч. сесия по проблемите на родопския фолклор. Пловдив, 1977, 19-30.
 • Колективният характер на партизанското песенно творчество. В: Христоматия на българската фолклористика. С., Наука и изкуство, 1977, 229-235.
 • Фолклор и художествена самодейност. (Към постановката на проблема) - Български фолклор, 1977, №4, 3-13.
 • Фолклорът и естетическото възпитание. - Художествена самодейност, 1977, №7, 29-30.
 • Оптимистично ехо от нашата древност. Първият национален конкурс “Ехо от вековете” в Благоевград. - Пионерско дело, №139, 15 юни 1977, с.4
 • Със свой принос в изследването на българския фолклор (Росица Ангелова Георгиева на 60 години). - Български фолклор, 1977, № 3, 60-63.
 • Фолклор и съвременна култура. - Художествена самодейност, 1978, № 10, 22-27.
 • Русия и развитието на българската фолклорна традиция. - Български фолклор, 1978, №1, 7-23.
 • Русия и руско-турските войни в българския фолклор. - В: Военноисторически сборник, 1978, №1, 73-82.
 • Естетически аспекти на фолклора. - Литературна мисъл, 1979, №4, 66-83.
 • Някои етнолингвистични аспекти на фолклора. - В: Фолклор, език и народна съдба. Проблеми на българския фолклор. Т.4. С., БАН, 1979, 29-34.
 • Опознаването на фолклора като проблем на националната култура. - Български фолклор, 1979, №1, 3-14.
 • Фолклор, художествена самодейност и естетическо възпитание. - Проблеми на културата, 3, 1979, №4, 34-41.
 • Фолклористика и литературознание. - Български фолклор, 1980, №3, 3-11.
 • Етнография и фолклористика. - В: Етнография на България. Т.1. С., БАН, 1980, 78-82.
 • Марко К. Цепенков (1829-1920). - Исторически преглед, 36, 1980, №1, 79-84.
 • Фолклор и фолклорен театър. - Художествена самодейност, 1980, №12, 21-32.
 • Братя Миладинови и българската народоведска традиция. - Български фолклор, 1981, №1, 3-14.
 • Някои актуални проблеми на българската фолклористика. - Ново време, 57, 1981, №5, 71-79.
 • Обредност и обредно изкуство. - В: Обреди и обреден фолклор. Състав. Т. Ив. Живков. С., БАН, 1981, 7-27.
 • Фолклорът и историята на българската култура. - Социологически проблеми, 13, 1981, №5, 15-20.
 • Фолклорът и нашето време. - В: Съвременност и фолклор. Проблеми. Сборник статии и студии (от български и чужди автори). Състав. Т. Тодоров. С., 1981, 15-24.
 • Народна поезия. - В: Българска народна култура. С., Наука и изкуство, 1981, 174-180.
 • Всеобхватна програма за културно творчество. - Литературен фронт, №8, 19 февр. 1981, с.1, 7.
 • Достоен наследник на безсмъртна традиция. - Литературен фронт, №37, 10 септ. 1981, с.4.
 • За творческо усвояване на фолклорното наследство. - Художествена самодейност, 1982, №8, 10-12.
 • Поглед върху развитието и съвременното състояние на народоведстките проучвания в България. - Български фолклор, 1982, №1, 3-13.
 • За театралния характер на фолклорната обредност. - Български фолклор, 1982, №4, 47-53.
 • Фолклорната история. - В: Фолклор и история. Проблеми на българския фолклор. Т.6. С., БАН, 1982, 20-26.
 • Фолклорът и историята на българската култура.- В: Първи международен конгрес по българистика. София, 23 май - 3 юни 1981. Доклади. Т.2. Българската култура и взаимодействието й със световната култура. Етнография и фолклор. Ред. проф. д-р Т. Ив. Живков и ст. н. с. д-р Георги Георгиев. С., 1983, 9-23.
 • От къде да се тръгне? - Антени, №39, 28 септ. 1983, 1, 8-9. (За опазването и популяризирането на нашия фолклор).
 • Фолклорът - съвременен и непреходен. - Художествена самодейност, 1983, №11, 18-19. (След XVII междунар. фолклорен фестивал, Бургас, 26-30 авг. 1983).
 • С преклонение пред създаденото от народа. Н. а. Кирил Стефанов на 50 години. - Отечествен фронт, №11598, 19 апр. 1983.
 • Песните за хайдут Велко и Инджето и възрожденската песеннна традиция. - В: Литературознание и фолклористика. В чест на 70-годишнината на академик Петър Динеков. С., БАН, 1983, 473-477.
 • Същност и развитие на българския революционен фолклор. - Български фолклор, 1983, №4, 3-15.
 • Втори конгрес на международното общество по европейска етнография и фолклор. Суздаль, 1982. /Р. Иванова - съавт./. - Български фолклор, 1983, №2, 83-85.
 • Социалистическата култура, фолклорът, фолклористиката. - Български фолклор, 1984, №4, 5-14.
 • Фолклор и социален живот. - Български музика, 35, 1984, №2, 13-21.
 • Фолклорът - жизнен естетически процес. Изказване. - Художествена самодейност, 1984, №7, 8-9.
 • Вечно и вечно младо. Фолклор и съвременност. - Антени, №32, 8 авг. 1984, с.1, 8.
 • Кузман Шапкарев в историята на българската фолклористика. (По случай 150 години от рождението му). - Български фолклор, 1984, №2, 41-48.
 • Един завет на Миладиновци. - Български фолклор, 1985, №3, 80-92.
 • Етносът: опит за социологическа характеристика. - Социологически проблеми, 17, 1985, №6, 66-81.
 • Непреходен капитал. Фолклорът и едниството на българската култура. - Вяра, №8, 31 авг. 1985.
 • Народностни традиции и социалистическа художествена култура. - Работническо дело, №245, 2 септ. 1985.
 • Към въпроса за локалните и етнични форми на културата. - Проблеми на културата, 9, 1986, №5, 3-16.
 • Народната художествена култура и съвременното училище. - Български език и литература, 29, 1986, №3, 17-22.
 • Фолклор и съвременност. Извор за обогатяване и развитие на културата. - Народна култура, №19, 9 май 1986,1,7.
 • Българската фолклористика и етнокултурното единство на балканските народи. - Български фолклор, 1986,№4, 3-8
 • Фестивалът - един диалог. - Художествена самодейност, 1986, №11, с.21.
 • Покана за хоро. - Петолиние. Месечно издание за музика на в-к Народна младеж, 14 септ. 1986.
 • Градивен синтез. - Художествена самодейност, 1987, №3, с.17. (За съхранението, възпроизвеждането и усвояването на фолклорната традиция днес).
 • Съветската фолклористика. (По повод 70-годишнината от победата на Великата Октомврийска социалистическа революция. - Български фолклор, 1987, №3, 3-7.
 • Всяко време има своите песни. - Народна младеж, 8 октомв. 1987.
 • Фолклорът и етничния развой на българската култура. - Възход (Разград), №185, 24 септ. 1988.
 • За началата на европейския фолклоризъм. - Български фолклор, 1988, №2, 3-15.
 • Култура в действие. (Интервю). Разговора води Антоанета Смилянова. - Отечество, 1988, №9, 8-9.
 • Вук Ст. Караджич и европейският фолклоризъм. - Език и литература, 43, 1988, №1, 44-55.
 • Въпросник за описание на Гергьовден от Татяна А. Колева. - Български фолклор, 1988, №1, 92-94.
 • Обредно изкуство и културна история. - В: Втори конгрес по българистика. Доклади. Фолклор. Т.15. С., БАН, 1988, 5-10.
 • Извечна нужда от празници. Българската новогодишна традиция. - Работническо дело, №366, 31 декемв. 1988.
 • Добруджа - земя хлебородна и песенна. - Силистренска трибуна, 16 февр. 1988.
 • За теренната фолклористика и нейното развитие. - В: От Тимок до Искър. Регионални проучвания на българския фолклор. Т.1. С., БАН, 1989, 5-21.
 • Потребност за българската култура. (По подготовката и издаването на “Речник на българската фолклорна култура”). - Български фолклор, 1989, №4, 3-12.
 • За теренната фолклористика и нейното развитие. - В: От Тимок до Искър. Регионални проучвания на българския фолклор. Т.1. С., БАН, 1989, 5-21.
 • Фолклорът и нашето време. - В: Фолклорната традиция на Сливенския край. Регионални проучвания на българския фолклор. Т.2. С., БАН, 1989, 7-12.
 • В памет на Цветана Романска. - Български фолклор, 1989, №2, 56-60.
 • In memoriam. [Чл.- кор. Атанас Стойков]. - Български фолклор, 1989, №1, с.84.
 • Етнокултурни аспекти на възродителния процес. - В: Проблеми на българския фолклор. Т. 7. С., 1989, 127-143.
 • Етнично самосъзнание и епично творчество. - Култура, 1989, №6, 13-24.
 • Етнокултурно единство и фолклор. - В: Единство на българската фолклорна традиция. С., БАН, 1989, 6-24.
 • Фолклорът е национална реалност. - София, 1989, №8, 27-28.
 • С романтиката на традицията. - Трудово дело, 29 декемв. 1989.
 • Мярка за културна автентичност. - Работническо дело, 1 септ. 1989.
 • Към корена си - сърдечно. - Народна младеж, 23 авг. 1989.
 • Фолклорът - език на народната демокрация. - Труд, 04 септ. 1989.
 • Израстване от корена. - Отечествен фрон, 15 юни 1989.
 • Откак се е, мила моя майко ле... [Предговор]. - B: Даваш ли даваш, Балканджи Йово... Исторически песенен фолклор. Съст. и ред. Ст. Бояджиева. С., 1989.
 • Фолклорът - потребност и грижа на обществото. - Български фолклор, 1990, №4, 57-62.
 • Фолклорът от югозападните български краища и нашата национална култура. - В: Пирин пее 85. Изследвания и материали. БАН, С., 1990, 5-15. 
 • Михаил Арнаудов и българската етнология и фолклористика. - Език и литература, 45, 1990, №1, 3-14.
 • Етнология и фолклористика. - Векове, 19, 1990, №5, 44-52.
 • Фолклор и национална култура. - Език и литература, 45, 1990, №4, 18-24.
 • Етнология на културата. - Пловдивски университет, 08 ноемв. 1990.
 • Фолклор и фолклористика. - В: Българският фолклор в славянската и балканската културна традиция. Проблеми на българския фолклор. Т.8. С., БАН, 1991, 7-13.
 • Още няколко думи за фолклорната култура. - Език и литература, 46, 1991, №6, 36-47.
 • Persцnlichkeit und Folklore. In: Studia Ethnographica in honorem Hermann Strobach, ed. S. Neumann. Rostock: Wossidlo-Archiv 1992. 71-76.
 • Многообразието на синтеза. - Език и литература, 47, 1992, №3, 17-31. (Възгледите на Петър Динеков за взаимодействието между фолклора и литературата и за българската култура.)
 • Най-лесно се размахват юмруци след боя. Дума, №83, 7 април 1992.
 • Разрушаването на порядъка. - Български фолклор, 1993, №1, 3-12.
 • In memoriam Екатерина Трифонова-Рускова (1937-1992). - Български фолклор, 1993, №2, с.102.
 • Преброяването на съвестите. - Дума, 21 януари 1993.
 • Стогодишнината на един град. - В: Научна конференция 100 години от обявяването на Кутловица за град. Библиотека Български северозапад към Известия на музеите в Северозападна България. Серия Научни изследвания. Т. 2. Враца, 1993, 5-14.
 • “Другата” Европа, или проблемът за изостаналите. - Дума, №267, 15 ноем. 1993, с. 9.
 • Драмата на мъртвите и техните наследници. - Дума, № 222, 23 септ.1993 (Идея, №67, 21 септ. 1994, с.4).
 • Антропология на фолклора - защо не? - Български фолклор, 1994, №2, 4-11.
 • In memoriam. Юрий Михайлович Лотман (1922-1993). - Български фолклор, 1994, №1, 132-133.
 • Към една възможна етнология на личността. - Проблеми на културата, 1994, №2-3, 23-34.
 • За българската приказка, за нейните събирачи и проучватели. [Предговор]. - Л. Д а с к а л о в а - П е р к о в с к а, Д. Добрева, Й. Коцева, Е. Мицева. Български фолклорни приказки. Каталог. С., 1994. 7-23.
 • Между бита и пантеона. [Предговор]. - Л. Д е м и р е в, Н. Н е н о в. Блажена гора зелена. С., 1994.
 • Фолклорният “бум”. - Фолкпанаир, 1994, №2.
 • Фолклорът ни - неговото начало. - Фолкпанаир, 1994, №3.
 • В търсене на силната личност. - Дума, №31, 7 февр. 1994.
 • Третата Славия. - Дума, №86, 19 април 1994, с. 5.
 • Етнос и нация. - Зора, №17, 10 май 1994.
 • Моралният избор на интелигенцията днес. - Дума, №113, 21 май 1994, с. 9.
 • Размисли за едно поколение. - Дума, №199, 1 септ. 1994,  с. 9.
 • Етнология и политика. - Дума, №225, 5 ноемв. 1994. 
 • Горо Горов - размисли по повод на един патриаршески юбилей. - Български фолклор, 1995, № 6, 100-104.
 • Уроците на две десетилетия. - Български фолклор, 1995, №1-2, 5-13.
 • Марко К. Цепенков и неговото дело. - Македонски преглед, 1995. 
 • Администраторът подменя учения с помощта на закона. - Дума, №221, 20 септ. 1995,  с. 7.
 • Първите. - Чипровец, №1, 26 септ. 1995, с. 1-2.
 • Нравствен пазар за еничари. - Дума, №232, 5 октомв. 1995.
 • Няколко приближения до етнологията. - Български фолклор, 1996, №1-2, 126-139.
 • История и филология. - Език и литература, 1996, №2.
 • Между историята и филологията. - Език и литература, 1996, №2, 4-15.
 • Фолклор и медии. - Български фолклор, 1996, №5-6, 4-10.
 • Смъртта на думите. - Дума, №4, 5 януари 1996, с. 10.
 • Защо са ни матрьошки във висшето образование. - Дума, №96, 23 април 1996.
 • БСП днес - дела и разочарования. - Идея, №130, 31 май 1996.
 • Виденов е длъжен да отстъпи премиерския пост. - Либерална политика. №42, 12 декемв. 1996,  с.6.
 • Когато се формираха балканските нации диалогът между интелектуалците беше ежедневен. - Балканистичен форум. Благоевград, 1997, №3, 9-20.
 • Три парадокса в битието на БСП. - Дума, №3, 5 януари 1997.
 • Да надмогнем себе си. - Слово, №2, 8 януари 1997.
 • Без традиции животът е пуст. - Пенсионери. №2, 9-15 януари 1997, с.1.
 • Омразата, която ни убива. Мисли около “астероида” на проф. Вл. Шкодров. - Дума, №20, 25 януари 1997.
 • Елементарно, Уотсън... - Дума, №103, 7 май 1997.
 • Марко К. Цепенков и неговото дело. - В: Марко К. Цепенков. Фолклорно наследство. Автобиография. Песни. Пословици и характерни изрази. Състав. Е. Трифонова, М. Райчева, Л. Антонова-Василева. Т.1. С., Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 1998, 7-17.
 • Култура и празничност. - В: Празници и зрелища в съвременната европейска култура. С., 1998, 5-12.
 • Един юбилей в огледалото на спомена. - В: Безсмъртната вселена. Сборник посветен на 9-годишнината на Клод Леви-Строс. С., 1998, 115-121.
 • Un anniversaire dans le miroir du souvenir. - L`Univers immortel. Textes Reunis a L`Occasion du 90 Anniversaire de Claude Levi-Strauss. Sofia, 1998,  113-119. (френски ез.).
 • Встъпителни думи. - В: Криза на рационалността в съвременния български обществен живот. С., 1998, 3-6.
 • Моралните предизвикателства на етнологията. - Български фолклор, 1998, №4, 75-80.
 • Социалната война с нацията. - Зора, №3, 27 януари 1998.
 • БСП и голямата шахматна игра. - Дума, №39, 18 февр. 1998.
 • За да не пресъхне изворът. - Гледища, 4 май 1998, с.5.
 • Историята на Родопите е и моя. - Дума, №214, 23 септ. 1998.
 • Олимпиец в духовната история. - Дума, №223, 3 октомв. 1998, с. 10.
 • Боя се от духовно смачкания човек. - Дума, №247, 31 октомв. 1998, с. 10.(Балкан, №105, 1 ноемв. 1998, с.4).
 • От кладенеца на детството (Й. Г е о р г и е в. Войната. Монтана, 1998). - Балкан, №106, 17 ноемв. 1998, с.4.
 • Предговор. - Д. Радойнова. Феномените на Странджа. С., 1999. 150 с., 7-12.
 • Размисли за една възможна изследователска територия - етнология на морето. - В: Морето, културата и фолклорът. Научни четения по хуманитаристика Бургас 99. Бургас, 1999, 4-23.
 • За човешката личност и за човешкото дело (В памет на Ат. Примовски). - Българска етнология, 2001, №1, 140-144.
 • Персонажът и маската. - Български фолклор. Маскарадът, 2000, №4, 5-8.
 • Фолклористика и културология. В памет на Вл. Я. Проп. - Български фолклор. Маскарадът, 2000, №4, 73-81
 • Синдромът “М” или няколко размисли за смяната на парадигмите. - Понеделник, №11-12, 2000, 108-122.
 • Културна криза или културна промяна. - В: Културата на прага на трихилядолетието. Т.3. С., Изд."Човещина", 2000, 120-125.
 • Граматиково - необходимата фолклорна празничност. - Странджа, №9, 2000, с. 2, 6.
 • За Михаил Арнаудов - осем години по-късно. - В: Арнаудов сборник. Т. 1. Русе, 2000, 7-12.
 • Фолклорът е живата вода в българската култура. - Старозагорски новини, №113, 14 юни 2000, с. 3.
 • Не отчуждавайте българина! - Дума, №211, 9 септ. 2000, с. 24.
 • Французи дойдоха на изток не в търсене на златното руно, а за да отркрият произхода на митичната тъкан. - Пловдивски университет, №11-12, октомв. 2000, 4-5.
 • Поредният ни век. - Дума, №249, 2 декемв. 1999, с. 8. (Слово, №2, 20-26 януари 2000, с. 3).
 • Дойде време за етнология. - Дума, №149, 30 юни 2001, с. 32.
 • Фолклор, всекидневие, бит. - В: Култура и всекидневие. Научни четения по хуманитаристика Бургас 2000. Бургас, 2001, 5-14.
 • Българското предание [Послеслов]. - Б. И л и е в. Български легенди. С., 2001. 220 с., 201-212.
 • “Божура” - необходимата фолклорна празничност. - Средец, №5, 24 май 2001, с. 1.
  • Рецензии
 • Принос в изследването на славянската историческа балада. (Б. Н. П у т и л о в. Славянская историческая балада. М.-Л., АН СССР, 1965) Т.10, 1967, 289-291.
 • Книга за спецификата на фолклорните жанрове. [За десетгодишнината на Русский фольклор]. - Език и литература, 22, №2, 86-89.
 • Принос в изследването на нашето народно епично творчество. (Български юнашки епос. Науч. рък. проф. д-р Цв. Романска. Авт. колектив: Р. А н г е л о в а, Л. Богданова, Цв. Романска, Е. Стоин, Ст. Стойкова. - СбНУ, Т.53, С., БАН, 1971).- Векове, №5, 1972, 98-99.
 • Принос в изследването на славянската епическа традиция. (Български юнашки епос. Науч. рък. проф. д-р Цв. Романска. Авт. колектив: Р. А н г е л о в а, Л. Богданова, Цв. Романска, Е. Стоин, Ст. Стойкова. - СбНУ, 53, С., БАН, 1971). - Български фолклор, 1975, №1, 69-72.
 • Принос в изследването на славянската епическа общност. (Б. Н. П у т и л о в. Русский и южнославянский героическйй эпос. Сравнительно-типологическое исследование. М., 1971) - Български фолклор, 1975, №2, 88-89.
 • Фолклор и идеология. (Л. М. З е м л я н о в а. Современная американская фольклористика. М., 1975). - Български фолклор, 1975, №2, 68-71.
 • Михаил Арнаудов. Веркович и “Веда словена”. Принос към историята на българския фолклор и на Българското възраждане в Македония с неизвестни писма, доклади и други документи от 1855 до 1893 г. - Etudes balkaques. С., БАН, 1968, 116-117.
 • Принос в съвременната българска фолклористика. (Л. П а р п у л о в а. Българските вълшебни приказки. Въведение в поетиката. С., БАН, 1978). - Български фолклор, 1980, №1, 81-83.
 • Методи за изучаването на фолклора (Методы изучения фольклора. Л., 1983). - Български фолклор, 1985, №1, 97-99.
 • Ан. А. Г р о м ы к о. Маски и скульптура Тропической Африки. М., Искусство, 1984. - Български фолклор, 1987, №3, 98-99.
 • Фолклористът-вълшебник. - Факел, 1987, №3, 213-216.
 • Л. К. В а х н и н а. Славянские рабочие песни. Социальный контекст, художественно-эстетические особенности. Киев, 1986. - Български фолклор, 14, 1988, №2, 102-103.
 • Св. З а х а р и е в а. Свирачът във фолклорната култура. С., БАН, 1987. - Български фолклор, 1988, №4, 116-177.
 • За личността и делото на Иван Д. Шишманов (Георги Димов. Иван Шишманов - строител на българската национална култура. С., Наука и изкуство, 1988). - Литературна мисъл, 33, 1989, №9, 160-163.
 • Э. А л е к с е е в. Фольклор в контексте современной культуры. Рассуждения о судьбах народной песни. М., 1988. - Български фолклор, 1990, №4, 99-101.
 • Народни песни от Крайдунавска Добруджа в три тома. Състав. Б. Илиев и Цв. Друмева. Т.1. Панорама на народния бит. С., 1991. - Български фолклор, 1993, №3, 122-123.
 • Дунаве, бели Дунаве... (Борис И л и е в. Дунаве, бели Дунаве... Силистра, 1993). - Силистренска трибуна. 22 окт. 1993, с. 4
 • В. Ф о л, Ст. Р а й ч е в с к и. Кукерът без маска. С., 1993. - Български фолклор, 1994, №4, 112-114.
 • Vita Sexualis. Фолклорен еротикон. Съст. Флорентина Бадаланова. Т.1. С., 1993. 320 с. - Български фолклор, 1994, №2, 125-126.
 • Маска и ритуал. - Български фолклор, 2000, №2, 99-100.
 • Мара Михайлова и песните на Беломорска Тракия. (М. М и х а й л о ва. Виена китка с алтънче. Народни песни от Беломорска Тракия. С., Изд. “Захарий Стоянов”, 1999). - Български фолклор, 2000, №2, 109-110.
  • Рецензии за него
 • Български антифашистки песенен фолклор. С., БАН, 1970. 295 с.
 • Ив.  К о й н а к о в. Ценно изследване. - Работническо дело, №10, 10 януари 1971.
 • Ю. С м и р н о в. Песни болгарских антифашистов. - Советское славяноведение, 1972, №2.
 • Д.  То д о р о в. Български антифашиски фолклор. - СпБАН, 1972, №1.
 • Т. Р у д а. Нова книга болгарского фольклориста. - Словенское лiтературознавство, 1973, №8.
 • Б. К и р д а н. Болгарский антифашисткий фольклор. - Вопросы литературы, 1974, №12.
 • Народ и песен. С., БАН, 1977. 252 с.
 • П.  С т а м а т о в. Фолклорната песенна традиция. - Литературен фронт, №51, 22 декемв. 1977.
 • Ст.  Б о я д ж и е в а. Нови перспективи пред изследването на фолклорната песенна традиция. - Български фолклор, 1978, №1.
 • Л.  М и к о в. Фолклорната песенна традиция в контекста на многоаспектов анализ. - Проблеми на изкуството, 1978, №2.
 • Л.  П а р п у л о в а. “Народ и песен” от Т. Ив. Живков. - Литературна мисъл, 1978, №7.
 • Г. М и х а й л о в а. “Народ и песен. Проблеми на фолклорната песенна традиция”. - Българска етнография, 1979, №1.
 • Фолклор и съвременност. С., Наука и изкуство, 1981. 348 с.
 • Р.  И в а н о в а. Т. Ив. Живков. Фолклор и съвременност. - Български фолклор, 1982, №4.
 • Етничният синдром. С., Аля, 1994. 181 с.
 • Г.  К р а е в. От синдрома до ... дискурса етнос или как се става народ. - Култура, 39, №29, 21 юли 1995, с.1.
 • Ст. С т а н и л о в. Най-важната книга - Зора. №40, 7 ноемв. 1995, с.8.
 • А. К а л о я н о в. Тодор Ив. Живков. Етничният синдром. С., 1994. - Български фолклор. Селото между промяна и традиция. 1997, №3-4, 171-173.
 • Е. Ц а н е в а. Тодор Ив. Живков. Етничният синдром. 1994. - Българска етнология. №4, 2000, 116-119.
 • До следващата запетая. С., Христо Ботев, 1999. 502 с.
 • Увод в етнологията. Пловдив, Пловдивско университетско издателство, 2000. 512 с.
 • В. Х р и с т о в а. До следващата запетая...Две книги на проф. Тодор Ив. Живков са събитие в етнологията и в... морала. - Дума, №198, 24 авг. 2000, с. 12.
 • ред. Във време на разруха (До следващата запетая...). - Дума, №212, 11 септ. 2000, с. 15.
 • Сл. И в а н о в. Преди и след запетаята. - АЗ Буки, № 43, 25-31 октомв. 2000, с. 5. (Спектър-Силистра. бр. 195, 10. окт. 2000, с.5) 
 • р е д. Принос към етнологията. Две премиери на проф. Тодор Ив. Живков. Зора, бр. 37, 17 октомври 2000, с. 10. 
 • И. М а р а з о в. След потопа. - Понеделник, №11-12, 2000, 123-130.
 • В. Г а н е в а - Р а й ч е в а. Т. Ив. Живков. Увод в етнологията. - Български фолклор. Маскарадът, 2000, №4, 115-117.
 • Редакторска дейност и съставителство
 • Юнаци се сбират. Събр. и състав. Минчо Драганов. [Предговор и редакция Т. Ив. Живков]. С., 1974, 256 с.
 • Проблеми на българския фолклор. Т. 1-6. (1972-1982). С., БАН. (редактор в ред. колегия).
 • сп. “Български фолклор”. С., БАН. Год. I-VIII, 1975-1982 (зам. главен редактор); от 1983 - до 31 декемв. 2001 г. (главен редактор).
 • Български юнашки епос. Авт. колектив: Р. А н г е л о в а, Л. Богданова, Цв. Романска, Е. Стоин, Ст. Стойкова. СбНУ, Т.53, С., БАН, 1971. 1059 с. [Ред. колегия проф. д-р Хр. Гандев, доц. Ив. Коев и н.с. Т. Ив. Живков].
 • Българска народна поезия и проза. Т.2. Обредни песни. [Състав. и ред. Р. Иванова и Т. Ив. Живков]. С., Български писател, 1981.
 • Българска народна поезия и проза. В седем тома. Т.1. С., 1981; Т.2. С., 1981; Т.3. С., 1981; Т.4. С., 1982; Т.5. С., 1982; Т.6. С., 1982; Т.7. С., 1982. [Ред. колегия П. Динеков, Т. Ив. Живков, П. Караангов, Ст. Стойкова].
 • Обреди и обреден фолклор. Съст. Т. Ив. Живков. С., БАН, 1981. 345 с.
 • Г. Д и м к о в а. Народни песни от село Гостилница, Габровско. [Под ред. на Т. Ив. Живков]. Гостилница, 1982.
 • Първи международен конгрес по българистика. София 23 май - 3 юни 1981. Доклади. Т.2. Българската култура и взаимодействието и със световната култура. Етнография и фолклор. [Ред. проф. д-р Т. Ив. Живков и ст.н.с. д-р Георги Георгиев]. С., БАН, 1983. 450 с.
 • Р. И в а н о в а. Българската фолклорна сватба. [Отг. ред.]. С., БАН, 1984.
 • МИФ [Митология - изкуство - фолклор]. Ред колегия: Ал. Фол, Т. Ив. Живков, И. Маразов. Т.1. С., 1985. 154 с.
 • Народна проза от Благоевградски окръг. СбНУ, Т.53, С., 1985. 539 с. [Ред. Ст. Стойкова и Т. Ив. Живков].
 • Втори международен конгрес по българистика. София, 23 май - 3 юни. Доклади. Фолклор. Т. 15. С., БАН, 1988. 522 с. [Отг. ред.].
 • Единство на българската фолклорна традиция. С., БАН, 1989, 506 с. [Отг. ред.].
 • Фолклорната традиция на Сливенския край. регионални проучвания на българския фолклор. Т.2, С., БАН, 1989. 162 с. [Отг. ред.].
 • Ст. Я н е в а. Български обредни хлябове. С., БАН, 1989. 140-с. [Отг. ред.].
 • Л. М и к о в. Български великденски обреден фолклор. С., БАН, 1990. 135 с. [Отг. ред.].
 • Пирин пее 85. Изследвания и материали. БАН, С., 1990. [Отг. ред.].
 • Български народни балади и песни с митически и легендарни мотиви. СбНУ, LX. Ч.1, С., 1993. 576 с.; Ч.2, С., 1994. 997 с.[Отг. ред.].
 • Марко К. Цепенков. Фолклорно наследство. Автобиография. Песни. Пословици и характерни изрази. Състав. Е. Трифонова, М. Райчева, Л. Антонова-Василева. Т.1. С., Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 1998. 510 с.; Вълшебни и новелистични приказки. Т. 2. Състав. Й. Коцева, М. Райчева. 2001. 529 с. (Цялостно издание в шест тома с всички публикувани и непубликувани фолклорни, етнографски, лингвистични и др. материали - Т. 3-6 под печат) [Отг. ред.].
  • ---------------------------------------
  1. Библиографията е изготвена и предоставена от н.с. I ст. д-р Ваня Матеева, Институт за фолклор при БАН. Э
      Редакцията на списанието й благодари за любезното съдействие.
  .